Tryb recenzowania

Wszystkie teksty przeznaczone do działów „Artykuły” i „Materiały” są recenzowane. Pierwszej oceny dokonują członkowie Komitetu Redakcyjnego, biorąc pod uwagę zbieżność tekstu z profilem tematycznym i naukowym charakterem czasopisma oraz zgodność z zasadami przygotowania tekstówzasadami etycznymi. Po ich pozytywnej opinii teksty oceniane są przez dwu recenzentów zewnętrznych, którzy dobierani są spośród osób specjalizujących się w tematyce będącej przedmiotem recenzowanego tekstu i mających uznany dorobek naukowy na tym polu. Wybrani przez redakcję recenzenci gwarantują niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (procedura double-blind review); w celu zachowania anonimowości autora redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia z tekstu informacji umożliwiających jego identyfikację. Formalną podstawę oceny tekstu przez recenzenta stanowi wypełnienie formularza recenzyjnego, a gdy jest to uzasadnione, także sporządzenie osobnej opinii o recenzowanym tekście wraz z zaleceniami dokonania przez autora niezbędnych uzupełnień lub poprawek.

Po uzyskaniu recenzji redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku, odesłaniu go autorowi do poprawienia wraz ze wskazaniem zaleceń recenzentów lub ewentualnie odrzuceniu. Decyzja o odrzuceniu tekstu zapada po otrzymaniu dwóch jednoznacznie negatywnych recenzji. W przypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. Redakcja może też podjąć decyzję o odwołaniu się do opinii superrecenzenta.  O decyzji redakcji autorzy informowani są w terminie nieprzekraczającym 8 tygodni od momentu otrzymania tekstu.

Lista recenzentów opiniujących artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” podawana jest raz na dwa lata.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Book History Online