Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 1 (2015)

Bezrobocie wśród młodzieży: znaczenie działalności Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Hiszpanii

  • Marcin Roman Czubala
Przesłane
8 września 2015
Opublikowane
08-09-2015

Abstrakt

Obecny kryzys gospodarczy i finansowy uwidocznił, że bezrobocie wśród młodzieży jest zjawiskiem trwałym i wymagającym działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym. Zasadniczym celem artykułu jest analiza aktualnej sytuacji osób młodych na hiszpańskim rynku pracy oraz przedstawienie wagi działalności Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wyrównywania różnic społecznych, w tym poprawy sytuacji młodzieży. Dlatego też w pierwszej kolejności prześledzono najważniejsze zmiany zaistniałe w ramach wspomnianego rynku w ostatnich latach oraz zbadano podstawowe przyczyny bezrobocia wśród młodzieży w Hiszpanii. Następnie przeanalizowano poszczególne aspekty działalności EFS zarówno w kontekście wspólnoty, jak i analizowanego państwa członkowskiego. Ostatecznie przedstawiono uzyskane wnioski.

 

Youth unemployment: The importance of the European Social Fund activities based on the example of Spain


The main objective of this paper is to analyse the current situation of young people in the Spanish labour market and to present the importance of the ESF activities for the levelling of social differences, including the improvement of the situation of young people. To accomplish the mentioned goal, we traced the major changes that occurred in the Spanish labour market in the recent years as well as calculated and analysed the basic forms and causes of youth unemployment in Spain. Further, we examined different aspects of the ESF activities in the context of the EU and the analysed Member State, to finally present the results.