Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 1 (2015)

Early retirement as an action contributing to the improvement of the age structure of people employed in agriculture in Poland

  • Barbara Panciszko
Przesłane
8 września 2015
Opublikowane
08-09-2015

Abstrakt

Early retirement is one of the elements of the EU’s rural development policy. It is a form of incentive for older farmers to pass on their farms to their children. The process of implementation of this action in Poland started in 2001 and has not been finished yet. The article describes the ways in which a farmer can receive early retirement pension and the conditions that have to be met. The information concerning the number of supported people and the Polish regions in which farmers benefit the most is presented. Today it is already known that the action will not be realized in the next financial perspective. Analyses show that it was not efficient under Polish conditions. We ought to consider “why”. We must look for a reason and try to find out whether it lies in the administration, the legislation or the people’s mentality. This way another, alternative action will be presented, the purpose of which is to change the negative situation in the European countryside.


Wczesne emerytury jako przedsięwzięcie poprawiające strukturę wieku ludności zatrudnionej w polskim rolnictwie


Wczesne emerytury to jeden z elementów działań UE w ramach polityki rozwoju wsi. Jest to forma zachęty dla starszych rolników, aby przekazywali swoje gospodarstwa potomkom. Proces wdrażania tych działań w Polsce rozpoczął się w 2001 roku i dotychczas nie został ukończony. W artykule opisano, w jaki sposób rolnik może otrzymać wcześniejszą emeryturę i jakie warunki musi przy tym spełnić. Są w nim prezentowane informacje dotyczące liczby wspieranych ludzi, a także regionów Polski, w których rolnicy otrzymują najwięcej. Obecnie wiadomo już, że przedsięwzięcie to nie będzie realizowane w najbliższej perspektywie finansowej. Analizy pokazują, że akcja ta nie jest skuteczna w polskich realiach. Powinniśmy rozważyć „dlaczego”. Musimy odnaleźć przyczyny i spróbować określić, czy leżą one po stronie administracji, stanowionego prawa, czy też ludzkiej mentalności. Tak zostanie przedstawiony kolejny, alternatywny projekt, którego celem będzie zmiana negatywnej sytuacji na europejskiej wsi.