Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 2 (2016)

The financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020

  • Zdzisław W. Puślecki
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.2
Przesłane
27 września 2016
Opublikowane
27-09-2016

Abstrakt

In this research work, the author focuses on the analysis of the financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020. Horizon 2020 is the flagship initiative aimed at securing Europe’s global competitiveness. It will combine all research and innovation funding currently provided through the Framework Programmes for Research and Technical Development, the innovation related activities of the Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP and the European Institute of Innovation and Technology EIT. Horizon 2020 will tackle societal challenges by helping to bridge the gap between research and the market, by helping innovative enterprise to develop their technological breakthroughs into viable products with real commercial potential. This market-driven approach will include creating partnerships with the private sector and Member States to bring together the needed resources. The main objective of the paper is to give a comprehensive analysis of the Horizon 2020 programme as the flagship initiative for the growth of the European Union global competitiveness, the challenges for Horizon 2020 to accelerate technology development, the objectives of the new EU programme for research and innovation, the comparison of options and assessment of cost — effectiveness of Horizon 2020.

 

Instrument finansowy Unii Innowacyjnej — Horyzont 2020


W podjętej pracy badawczej autor przedstawia analizę instrumentu finansowego Unii Innowacyjnej — Horyzont 2020. Horyzont 2020 jest sztandarową inicjatywą mającą na celu zabezpieczenie wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Obejmuje on ogół działań badawczych i innowacyjnych prowadzonych na bieżąco przez Ramowy Program Badań i Rozwoju Technicznego, działania innowacyjne wynikające z Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacji oraz Instytutu Europejskiego Innowacji i Technologii. Horyzont 2020, uwzględnia wyzwania społeczne w celu pomocy w usuwaniu luki między badaniami naukowymi i rynkiem poprzez pomoc innowacyjną dla przedsiębiorstw aby pomóc w rozwoju technologicznym ich produkt, biorąc pod uwagę rzeczywisty potencjał handlowy. Te pobudzające działania rynkowe obejmują także kreatywność stosunków partnerskich sektora prywatnego z Państwami Członkowskimi, aby wspólnie uzyskać wzajemne korzyści. Celem głównym artykułu jest kompleksowa analiza programu finansowego Horyzont 2020 jako sztandarowej inicjatywy dla wzrostu konkurencyjności globalnej Unii Europejskiej, wyzwań dla instrumentu finansowego Horyzont 2020 mających na celu przyspieszenie rozwoju technologicznego, głównych celów nowego programu UE dla badań naukowych i innowacji, porównanie przewidywanych kosztów i efektywności instrumentu finansowego Horyzont 2020.