Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 4 (2018)

„Wygrani” i „przegrani”. Analiza zmian poparcia uzyskanego przez radnych sejmików wojewódzkich kandydujących do parlamentu

  • Katarzyna Dojwa-Turczyńska
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.4
Przesłane
4 grudnia 2019
Opublikowane
04-12-2019

Abstrakt

Problematyka kreacji instytucjonalnych elit władzy jest zagadnieniem, które absorbowało i nadal absorbuje przedstawicieli nauk społecznych. Procesy rekrutacji i selekcji, zdobywania poparcia społecznego i oddolnej legitymacji zdają się interesować nie tylko świat ludzi nauki, praktyków sfery politycznej, lecz także obywateli — wyborców. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące udziału radnych sejmików województw wybranych w 2014 r. w wyborach parlamentarnych kolejnego roku. Zastanawiano się nad kwestią samej skali aktywności radnych, problemami ich związania lub nie z poszczególnym blokiem politycznym i z określonym terytorium, wreszcie analizie poddano zmiany dotyczące uzyskanego przez nich poparcia wyborczego.

 

“Winners” and “losers.” Analysis of changes in the support received by provincial assembly councillors running for parliament


The issues of the creation of institutional elites of the authorities constitute a problem that absorbs representatives of social sciences to this day. The processes of recruitment and selection, gaining social support and bottom-up legitimization seem to absorb not only the world of academics and practitioners of the political sphere but also citizens-electors. In this paper, an attempt has been made to give answers to questions concerning the participation of provincial assembly councillors elected in 2014 in the parliamentary elections held the following year. The issue of the scale of councillors’ activity, problems of their connection or its lack with a specific political bloc and specific territory have been considered, while the rest of the analysis refers to changes regarding the electoral support they gained.