Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Debiuty naukowe

Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.9
Przesłane
9 kwietnia 2020
Opublikowane
09-04-2020

Abstrakt

Jedną z możliwości dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia jest sądowe rozwiązywanie spraw. Rozstrzygnięcie sprawy przed sądem jest jednocześnie rozstrzygnięciem o roszczeniach przysługujących powodowi, które musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego. W sprawach pracowniczych pozostaje ono szczególnie skomplikowane i rozbudowane z uwagi na wielość faktów występujących w tych kategoriach spraw pracowniczych i to, że świadkowie pozostają w relacjach prawnych i faktycznych. Celem opracowania jest zatem ukazanie niektórych aspektów procesowych wskazujących na specyfikę postępowania dowodowego w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych. Autorka odnosi się do ogólnych reguł procesu dotyczących ciężaru dowodu, albowiem zarówno w zakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcę mobbingu, jak też przy zarzucie działań dyskryminujących pracownika, to na pracowniku spoczywa obowiązek dowodowy w zakresie wskazania okoliczności, które uzasadniałby roszczenie oparte na tych zarzutach. Ponadto autorka omawia charakter postępowania dowodowego w sprawach pracowniczych, z jego specyfiką, która charakteryzuje się znacznym odformalizowaniem. Autorka analizuje również poszczególne środki dowodowe, to jest dowód z dokumentu, dowód z opinii biegłego sądowego czy też inne źródła dowodowe, o których mowa w art. 308 k.p.c.