Populizm a ochrona praw migrantów

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.6
Alicja Kononowicz
Google Scholar Alicja Kononowicz
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę ochrony praw migrantów w dobie rozpowszechniają-cego się populizmu. Kryzys migrantów nabrał na znaczeniu szczególnie po masowym opuszczaniu swoich ojczyzn przez Syryjczyków oraz innych mieszkańców Bliskiego Wschodu z powodu wojny. Wobec tej sytuacji wiele państw na świecie stanęło wobec problemu, jakim jest przyjmowanie napływa-jącej ludności. Problem ten stał się kwestią wykorzystaną przez wielu polityków, zwłaszcza populistycz-nych. Populizm ma wpływ nie tylko na politykę, ale też na przekaz medialny, co bardzo często przekłada się na nastroje społeczne. W pracy podjęto próbę zdefiniowania populizmu i pokazania jego mechani-zmów działania. Oprócz tego przedstawiono uregulowania prawnej ochrony praw migrantów oraz wyjaśnienie, na czym polega operatywność praw człowieka. Opisano także działania oddolne podejmo-wane na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego, oraz zmiany nastawienia i kształtowanie się nastrojów społeczeństwa. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak prawa migrantów mogą być skutecznie chronione wobec rozpowszechniania się populizmu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.