Kontrowersje wokół kosztów reprezentacji i reklamy. Analizy bilansowo-podatkowe

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.7
Anna Ćwiąkała-Małys
Google Scholar Anna Ćwiąkała-Małys
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy złożoności problemu ewidencjonowania kosztów reprezentacji i reklamy. Ostatnie lata wskazują na rosnący problem w interpretowaniu tych pozycji — stąd też koszty te zanalizowano na podstawie regulacji wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Co więcej, w artykule zaprezentowane odmienne w czasie stanowiska w zakresie samego definiowania pojęć: reklama i reprezentacja, co w znaczą-cy sposób utrudnia ostateczne rozliczenia podatkowe, co zaś staje się źródłem sporów między podatnikiem a urzędem. Celem artykułu jest: prezentacja szczegółowych schematów ewidencyjnych wybranych działań marketingowych, określenie wydatków marketingowych, będących kosztami uzyskania przycho-dów w kontekście próby rozróżnienia reklamy od reprezentacji, a następnie ustalenie typów dzia-łań marketingowych, umożliwiających odliczenie podatku od towarów i usług VAT (naliczonego).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.