Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 32 (2020): Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekście zaburzenia symetrii rozkładu

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.10
Przesłane
6 sierpnia 2020
Opublikowane
06-08-2020

Abstrakt

Wiedza na temat ryzyka i efektywności ma istotne znaczenie dla wszystkich uczest-ników giełdy, to jest klientów, inwestorów i podmiotów gospodarczych; dostarcza ona niezbędnych informacji pomocnych w podjęciu decyzji, w które walory, w danym momencie, warto ulokować kapitał, aby przy jak najmniejszym ryzyku wygenerować jak największy zysk. Najpowszechniejszymi miernikami stosowanymi przez zarządzających są tak zwane klasyczne miary ryzyka i efektywno-ści, jednak prawidłowe wnioskowanie na ich podstawie wymaga spełnienia założenia o normalności (log normalności) rozkładu stóp zwrotu. Dlatego też w pracy, po pierwsze, zbadano rozkład stóp zwrotu wybranych FI o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, a następnie zweryfikowano wpływ odejścia od normalności rozkładu na zasadność zastosowania miar alternatywnych. Dodatkowo w artykule poddano weryfikacji tezę, czy pozycje rankingowe funduszy zależą od przyjętych wskaźników efektywności. W konsekwencji okazało się, że rankingi tworzone na podstawie wyko-rzystanych wskaźników klasycznych oraz alternatywnych opartych na semiodchyleniu prowadzą do podobnych wniosków o efektywności w przeciwieństwie do tak zwanych miar, badających relację zysków do strat.