Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych

 • Karolina Pawiłowicz
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.2
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Możliwość zastosowania swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do notariuszy jest złożonym zagadnieniem prawnym ze względu na charakterystykę tego zawodu, głównie powiązanie notariuszy unijnych z działaniem aparatu państwowego poszczególnych państw członkowskich. Dodatkowo wydaje się, że do tej pory jest to nieuregulowany jednoznacznie obszar w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Problemem badawczym omawianym w niniejszym artykule jest rozważanie, czy po pierwsze, pomimo charakteru prawnego wykonywanego przez nich zawodu (który na dodatek nie jest jednolity dla wszystkich państw członkowskich), notariusze jako grupa zawodowa mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości, i po drugie, czy w konsekwencji podlegają wzajemnemu uznawaniu kwalifikacji zawodowych, a jeśli tak — to na jakiej podstawie.

Bibliografia

 1. Literatura
 2. Borzemska K., Europejskie poświadczenie spadkowe jako podstawa wpisu do polskiej księgi wieczystej, Wrocław 2016.
 3. Capuano S., Migali S., The Migration of Professionals within the EU: Any Barriers Left?, „Review of International Economics” 2017, nr 4, s. 760–773.
 4. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. 2, Wrocław 2007.
 5. Dziuba R., Swoboda świadczenia usług prawniczych w prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa i Administracji” 77, 2008, s. 53–74.
 6. Gniewek E., Księgi wieczyste. Art. 1–582 KWU. Art. 6261–62613 KPC. Komentarz, Warszawa 2017.
 7. Guzewicz A., Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2019.
 8. Jacyszyn J., Polski notariusz w Unii Europejskiej, „Rejent” 2004, nr 3–4, s. 68–85.
 9. Jubilarse a los 72: un ejemplo más de por qué la elaboración de normas necesita luz y taquígrafos, https://hayderecho.com/2015/06/22/jubilarse-a-los-72-un-ejemplo-mas-de-por-que-la-elaboracion-de-normas-necesita-luz-y-taquigrafos/.
 10. Kluczewska-Rupka A., Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne” 2014, nr 8, s. 7–26.
 11. Legal professions, https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29--maximize-en.do.
 12. McCormack-George D., Trade in Services, Migration and Recognition of Professional Qualifications Post-Brexit, Third Radboud Economic Law Conference, Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law, Nijmegen 2018.
 13. Mikołajczyk P., Wykonywanie władzy publicznej w orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej: zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2012, nr 2, s. 141–156.
 14. Notariat na świecie, https://www.krn.org.pl/2364/Informacje_ ogolne.
 15. Oleszko A., Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2014.
 16. Pisuliński J., Europejskie prawo cywilne, Warszawa 2013.
 17. Skrzydło-Tefelska E., Swobodny przepływ osób a wykonywanie zawodu notariusza w Unii Europejskiej, „Rejent” 2000, nr 4, s. 173–185.
 18. Skupień D., Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników Unii, [w:] Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2011.
 19. Sołtys B., Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim, Wrocław 2017.
 20. The notaries of Europe Commit for 2020, http://www.notaries-of-europe.eu/plan2020/pdf/CNUE_Brochure2020_WEB_En.pdf.
 21. The notary’s mission: establishing authentic instruments, http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=191.
 22. Tomala V., Notariusz i notariat w Europie, „Rejent” 2006, nr 5, s. 135–145.
 23. Wsołek J., Zastosowanie swobody świadczenia usług do zawodu notariusza w Unii Europejskiej, [w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, red. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2009.
 24. Zawidzka-Łojek A., Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakres zastosowania prawa unijnego, [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2016.
 25. Akty prawne
 26. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, s. 47).
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 805/2004 z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. L 143 z 2004 r., s. 15).
 28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 650/2012 z 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L z 2012 r. poz. 107).
 29. Rozporządzenie Rady (WE) 44/2001 z 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L z 2001 r. Nr 12, s. 1).
 30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351 ze zm., s. 1).
 31. Dyrektywa 77/249/EWG Rady z 22 marca 1977 roku mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.Urz. L z 1977 r. Nr 78 ze zm. s. 17).
 32. Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 roku mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. L z 1998 r. Nr 77 ze zm., s. 36).
 33. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. WE L z 2005 r. Nr 255, s. 22).
 34. Dyrektywa 2013/55/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 listopada 2013 roku zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L z 2013 r. Nr 354, s. 132).
 35. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1874, z 2019 r. poz. 730).
 36. Ustawa z z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
 37. Orzeczenia
 38. Court of Justice of the European Union Press Release No 50/11 Judgments in Cases C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 and C-52/08 Commission v Belgium, France, Luxembourg, Austria, Germany, Greece and Portugal, Luxembourg 2011.
 39. Opinia rzecznika generalnego C. Villalóna z 14 września 2010 roku, C-47/08, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii, EU:C:2010:513.
 40. Opinia rzecznika generalnego M. Bobeka z 27 października 2016 roku, C-551/15, Pula Parking d.o.o. przeciwko Svenowi Kalusowi Tederahnowi, EU:C:2016:825.
 41. Opinia rzecznika Generalnego Y. Bota z 8 września 2016 roku C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić przeciwko Slavenowi Gajerowi, EU:C:2016:654.
 42. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie [...] w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (KOM/2011/0883).
 43. Wyrok TS z 7 maja 1991 roku, 340/89, Irène Vlassopoulou przeciwko Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, EU:C:1991:193.
 44. Wyrok TS z 24 maja 2011 roku, 47/08, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii, EU:C:2011:334.
 45. Wyrok TS z 24 maja 2011 roku, 50/08, Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej, EU:C:2011:335.
 46. Wyrok TS z 24 maja 2011 roku, 51/08, Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, EU:C:2011:336.
 47. Wyrok TS z 24 maja 2011 roku, 53/08, Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii, EU:C:2011:338.
 48. Wyrok TS z 24 maja 2011 roku, 54/08, Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, EU:C:2011:339.
 49. Wyrok TS z 24 maja 2011 roku, 61/08, Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej, EU:C:2011:340.
 50. Wyrok TS z 10 maja 2015 roku, 151/14, Komisja Europejska przeciwko Republice Łotewskiej, EU:C:2015:577.
 51. Wyrok TS z 23 grudnia 2016 roku, 293/11, Gebhart Hiebler przeciwko Walter Schlagbauer, EU:C:2015:472.
 52. Wyrok TS z 1 lutego 2017 roku, 392/15, Komisja Europejska przeciwko Węgrom, EU:C:2017:73.
 53. Wyrok TS z 9 marca 2017 roku, 342/15, Leopoldine Gertraud Piringer, EU:C:2017:196.
 54. Wyrok TS z 9 września 2017 roku, 484/15, Ibrica Zulfikarpašić przeciwko Slavenowi Gajerowi, EU:C:2017:199.
 55. Wyrok TS z 9 marca 2017 roku, 551/15, Pula Parking d.o.o. przeciwko Svenowi Klausowi Tederahnowi, EU:C:2017:193.