Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej

 • Sławomir Luber
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.5
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie związane z wykorzystaniem współpracy z grupami lobbingowymi na potrzeby Komisji Europejskiej. Tematyka pracy obejmuje przede wszystkim reprezentację interesów na arenie Unii Europejskiej oraz wykonywanie przez Komisję jej traktatowych kompetencji. Analiza koncentruje się na wykorzystaniu przekazywanych przez grupy lobbingowe dóbr w postaci wiedzy eksperckiej i legitymizacji w kontekście ich przydatności w procesie wykonywania spoczywających na Komisji prawnych obowiązków. Argumenty zostały sklasyfikowane w cztery grupy: legislacyjną, wykonawczą i nadzorczą, organizacyjną oraz legitymizacyjną. W każdej z grup dokonywana jest analiza traktatowych obowiązków Komisji oraz zastosowania w toku ich wykonywania poszczególnych dóbr dostarczanych przez grupy lobbingowe, co pozwala na określenie zakresu korzyści wypływających z rzeczonej współpracy. Celem artykułu jest zbadanie przydatności lobbingu do wypełniania przez Komisję jej traktatowych funkcji.

Bibliografia

 1. Literatura
 2. Baird T., Interest Groups and Strategic Constructivism: Business Actors and Border Security Policies in the European Union, ,,Journal of Ethnic and Migration Studies” 44, 2018, nr 1, s. 118–136.
 3. Balicki R., Demokracja oraz jej deficyt w Unii Europejskiej, ,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 4 (8), s. 11–28.
 4. Bouwen P., Corporate Lobbying in the European Union: The Logic of Access, ,,Journal of European Public Policy” 9, 2002, nr 3 (368), s. 365–390.
 5. Bouwen P., Corporate lobbying in the European Union: towards a theory of access, „EUI Working Paper SPS” 5, 2001, Cadmus, European University Institute Research Repository, http://hdl.handle.net/1814/318 (dostęp: 12.04.2020).
 6. Bouwen P., Exchanging Access Goods for Access. A comparative Study of Business Lobbying in the EU Institutions, ,,European Journal of Political Research” 2004, nr 3 (43), s. 337–369.
 7. Bouwen P., The European Commision, [w:] Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, red. D. Coen, J. Richardson, Oxford 2009, s. 19–38.
 8. Broscheid A., Coen D., Lobbying Activity and Fora Creation in the EU: Empirically Exploring the Nature of the Policy Good, ,,Journal of European Public Policy” 2007, nr 3 (14), s. 346–365.
 9. Chalmers D., Davies G., Monti G., European Union Law: Text and Materials, Cambridge 2019
 10. Cianciara A. K., Polski lobbing gospodarczy w unii europejskiej 2004–2010. Perspektywa neoinstytucjonalna, Warszawa 2012.
 11. Czaputowicz J., Referat, [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, red. U. Kurczewska, Warszawa 2008.
 12. Czub J.F., Grupy interesu jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, [w:] Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, red. M. Witkowska, Warszawa 2017, s. 89–113.
 13. Czub J.F., Vetulani-Cęgiel A., Leksykon Lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018.
 14. Dür, A., Marshall D., Bernhagen P., The Political Influence of Business in the European Union, Ann Arbor, MI 2019.
 15. Gładys-Jakubik J., Grupy interesu w demokracji deliberatywnej, [w:] Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w Unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Warszawa 2011, s. 83–108.
 16. Gostyńska A., Komitologia — stary versus nowy system, ,,Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 3, s. 23–27, https://sip.lex.pl/#/publication/151139726 (dostęp: 10.05.2020).
 17. Graniszewski L., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesu, [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2012, s. 215–226.
 18. Jasiecki K., Legitymizacja lobbingu, [w:] Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w Unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Warszawa 2011, s. 25–59.
 19. Juncker J.C., Transparency in the European context, [w:] Our vision of Europe. Proximity, Competitiveness and Visibility, Grand of the EPP-ED Group in the European Parliament, Leuven-Apeldoorn 2001.
 20. Jurkowska-Gomułka A, Materna G., Miąsik D., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2. (Art. 90–222), red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel, Warszawa 2012, art. 101.
 21. Kellerbauer M., Klamert M., Tomkin J., The EU treaties and the charter of fundamental rights: a commentary, Oxford 2019.
 22. Kirpsza A., ,,Nie chcę, ale muszę”: powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich: V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2015, s. 97–118.
 23. Kurczewska U., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Warszawa 2008.
 24. Kurczewska U., Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.
 25. Kuczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej — zarys problematyki, ,,Studia Europejskie” 1999, nr 2, s. 49–71.
 26. Kurczewska U., Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, Warszawa 2016.
 27. Mitrus L., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1. (Art. 1–89), red. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Warszawa 2012, art. 45.
 28. Piechowicz M., Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskie, Toruń 2013.
 29. Półtorak N., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 3. (Art. 22–358), red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel, Warszawa 2012, art. 258.
 30. Rynkowski M., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 3. (Art. 223–358), red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel, Warszawa 2012, art. 290.
 31. Schendelen van R., Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.
 32. Starmach K., Rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej, czyli lobbing jako pazatraktatowy partner w Unijnym procesie decyzyjnym, [w:] Lizbońska Unia Europejska, red. J.W. Tkaczyński, Kraków 2013, s. 95–113.
 33. Wierzchowska A., Deficyt demokracji a reprezentatywność i legitymizacja instytucji unijnych, [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2012, s. 163–182.
 34. Wojtaszczyk K.A., Czy w Unii Europejskiej istnieje demokratyczny deficyt, [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2012, s. 9–20.
 35. Wróbel A., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 3. (Art. 223–358), red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2012, art. 291.
 36. Dokumenty
 37. Decyzja Komisji z 30 maja 2016 roku C(2016) 3301.
 38. Komunikat Komisji z 30 maja 2016 roku C(2016) 3300.
 39. Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L z 12.05.2016. Nr 123, s. 1–14).
 40. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.).
 41. Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.).
 42. Zielona Księga — Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości, COM (2006) 194.
 43. Źródła internetowe
 44. https://europa.eu/.
 45. https://www.agropolska.pl/aktualnosci/europa/izby-rolnicze-panstw-chca-interwencji-na-rynku-mleka,187.html.
 46. https://www.rp.pl/artykul/1114937-Kto-nie-chce-pomocy-dla-LOT-u.html.