Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

 • Bartłomiej Kupiec
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.6
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Szybkie upowszechnienie technologii OZE, spowodowane presją regulacyjną oraz drastycznym spadkiem kosztów ich budowy i eksploatacji, umożliwia obywatelom aktywne uczestnictwo w rynku energii. Przepisy Unii Europejskiej wymagają, aby obywatele byli uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w rynku energii poprzez reagowanie na sygnały rynkowe, a w zamian korzystali z niższych cen energii elektrycznej lub innych zachęt. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena koncepcji prosumenta energii odnawialnej uregulowanej w polskiej ustawie o odnawialnych źródłach energii na tle treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Bibliografia

 1. Literatura
 2. Błażejowska M., Instrumenty systemu wsparcia energetyki prosumenckiej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, nr 5, s. 1–26.
 3. Borys G., System wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 198 (1), s. 35–43, http://wir.bg.ue.wroc.pl/info.seam?id=WUT1c33a39061344597a056d4bc4673f872.
 4. CEER, Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities, https://www.ceer.eu/do
 5. cuments/104400/-/-/8ee38e61-a802-bd6f-db27-4fb61aa6eb6a.
 6. Cseres K., The Active Energy Consumer in EU Law, „European Journal of Risk Regulation” 9, 2018, nr 2, s. 227–244.
 7. Czarnecka M., Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, Warszawa 2018, Legalis.
 8. Czyżak P., Hetmański M., Szpor A., Przyszły miks energetyczny Polski — determinanty, narzędzia i prognozy, 2019, https://instrat.pl/wp-content/uploads/2020/05/INSTRAT_PIE-WP_6-2019.pdf, s. 1–60.
 9. Dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa, Eurostat, Bruksela 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/
 10. statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/pl#Rodzaj_lokalu_mieszkalnego, (dostęp:
 11. 11.2020).
 12. Dyląg A., Energetyka obywatelska antidotum na kryzys energetyczny w Polsce, „Marketing i Rynek” 2015, nr 1, s. 430–442.
 13. Dolatowski M., Definicja i prawa prosumenta, http://www.codozasady.pl/definicja-i-prawa-prosu
 14. menta/.
 15. Ernst & Young, Koncepcja zmian regulacji wspierających rozwój energetyki prosumenckiej, Warszawa 2019, s. 1–25, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/upowszechnianie-ener
 16. getyki-prosumenckiej-priorytetem-mpit.
 17. European Commission, The State of the Energy Union Explained, Bruksela 2019, s. 1–25, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1875.
 18. EREF, Recommendations to strengthen prosumers and energy communities when transposing the Clean Energy Package (RED II, IEMD), Transposition Guidance for citizen energy policies, Bruksela 2020, https://proseu.eu/sites/default/files/Resources/PROSEU_Transposition%20Gui
 19. dance%20for%20REDII%20and%20EMD.pdf.
 20. Eurostat, Dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa, Bruksela 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Housing_statistics/pl#Rodzaj_lokalu_mieszkalnego.
 21. Ford R., Stephenson J., Whitaker J., Prosumer collectives: a review, Centre for Sustainability, Bruksela 2018, s. 1–15, https://www.mbie.govt.nz/assets/27e4fc3a4f/prosumer-collectives-a-review.pdf.
 22. Gałczyński M. et al., Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki, Warszawa 2019, https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uplo ads/library/2018-05-20-reforma-eu-ets-jak-nie-zmarnowac-kolejnej-szansy-na-dekarboniza cje-polskiej-gospodarki-coll-pl.pdf.
 23. Klamert M., The Principle of Loyalty in EU Law, Oxford 2014.
 24. Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016.
 25. Koncepcja zmian regulacji wspierających rozwój energetyki prosumenckiej, Warszawa 2019, s. 15, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/upowszechnianie-energetyki-prosumenckiej -priorytetem-mpit (dostęp: 20.01.2021).
 26. Kotler P., The Prosumer Movement: A New Challenge For Marketers, „Advances in Consumer Research” 13, 1986, s. 510–513.
 27. Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021–2030. Założenia i cele oraz polityki i działania, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu (dostęp: 20.02. 2020).
 28. Kukuła W., Od zera do gigawata. Ewolucja polskich regulacji prosumenckich, Warszawa 2020, https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2020-05-08-od-zera-do-gigawata
 29. -ewolucja-polskich-regulacji-prosumenckich-ce-pl.pdf.
 30. Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 31. Milciuviene S. et al., The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory, „Sustainibility” 11, 2019, nr 19, https://www.researchgate.net/publication/336062880_The_Role_of_Renewable_Energy_Prosumers_in_Implementing_Energy_Justice_Theory.
 32. Olivadese R. et al., Towards Energy Citizenship for a Just and Inclusive Transition: Lessons Learned on Collaborative Approach of Positive Energy Districts from the EU Horizon2020 Smart Cities and Communities Projects, „Proceedings” 65, 2021.
 33. Połom M., Wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na energochłonność trakcji miejskiej — pomiary strat przesyłowych, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 5, s. 30–47.
 34. Porzeżyńska M., Uwagi na tle pojęcia „energii ze źródeł odnawialnych” w prawie Unii Europejskiej, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (IKAR)” 2019, nr 1, s.17, http://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/56/16.pdf.
 35. Poullikkas A., Kourtis G., Hadjipaschalis I., A review of net metering mechanism for electricity renewable energy sources, „International Journal of Energy and Environment (IJEE)” 2013, nr 4 (6), s. 975–1002.
 36. Przybylska M., Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 3 (6), s. 101–107, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-57c2bc89-c3db-4766-891e-17c4ae64ea91.
 37. Rybski R., W jaki sposób rozwijać energetykę obywatelską w Polsce?, [w:] Energetyka obywatelska: modelowe rozwiązanie prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii, red. J. Roberts, F. Bodman, R. Rybski, Warszawa 2015.
 38. Szyrski M, [w:] Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Warszawa 2020, Legalis, art. 4c.
 39. Szwedziak-Bork I., Ile konsumenta w prosumencie w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii?, [w:] Prawo konsumenckie w praktyce, red. M. Czarnecka, T. Skoczny, Warszawa 2016, Legalis.
 40. Urząd Regulacji Energetyki, Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2019 r., Warszawa 2019, https://www.teraz-srodowi
 41. sko.pl/media/pdf/aktualnosci/8402-Raport-URE-energia-elektryczna-mikroinstalacje-2019.pdf.
 42. Wiśniewski G., Skutki ekonomiczne uchwalonej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w odniesieniu do mikroinstalacji, Warszawa 2016, http://ieo.pl/pl/raporty/78--27/file.
 43. Wrońska N., Prosument — czyli jak konsument staje się producentem, [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, red. A. Walaszek-Pyzioł, Kraków 2012, s. 100–128.
 44. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018, LEX.
 45. Akty prawne
 46. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. UE L Nr 328 s. 82).
 47. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.UE. C 326 z 26.10.2012).
 48. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 49. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
 50. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 i 730).
 51. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).
 52. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 984).
 53. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.).
 54. Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 981).
 55. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku — Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).