Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające

 • Majka Rucińska
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.7
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do problematyki dual listingu (zwanego inaczej cross-listingiem, notowaniem równoległym, notowaniem podwójnym), to jest jednoczesnego notowania akcji spółki na co najmniej dwóch parkietach giełdowych, materii rzadko poruszanej w doktrynie. Artykuł analizuje dual listing jako czynnik integracji europejskich rynków kapitałowych i dotyka najważniejszych dla omawianego tematu kwestii terminologicznych.

Bibliografia

 1. Literatura
 2. Ackerly D.T., Pan E.J., Dual Listing Securities in Europe and the United States, Washington, DC, 2002.
 3. Baldwin R., Martin P., Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences, [w:] Globalisation and Labour. J.C.B., red. H. Siebert, Tübingen 1999.
 4. Biddle G.C., Saudagaran S.M., Foreign Stock Listings: Benefits, Costs, and the Accounting Policy Dilemma, „Accounting Horizons” 5, 1991, nr 3, s. 69–80.
 5. Bordo M., Eichengreen B., Irwin D., Is globalization today really different than globalization a hundred years ago?, Cambridge, MA 1999.
 6. Cejmer M., Napierała J., Sójka T., Europejskie prawo spółek, t. 4. Spółki zagraniczne w Polsce, Warszawa 2017.
 7. Chaplinsky S., Ramchand L., The impact of global equity offerings, „Journal of Finance” 55, 2000, nr 6, s. 2767–2789.
 8. Chłopecki A., Dual listing, [w:] Prawo rynku kapitałowego, red. A. Chłopecki, M. Dyl, Warszawa 2015.
 9. Czajkowska M., Formy pozyskiwania kapitału przez spółki akcyjne, „Prawo Przedsiębiorcy” 2000, nr 50, s. 27–31.
 10. De Jong A., Rosenthal L., Van Dijk M., The risk and return of arbitrage in dual-listed companies, „Review of Finance” 13, 2009, s. 495–520.
 11. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, Warszawa 2008.
 12. Drwiłło A. et al., System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Warszawa 2017, LEX.
 13. Fanto J.A., Karmel R.S., A report on the attitudes of foreign companies regarding a U.S. listing, New York 1997.
 14. Feder-Sempach E., Analiza rentowności inwestycji w spółki zagraniczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2010–2012, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 57, s. 177–187.
 15. Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, Warszawa 2011.
 16. Francis J., Inwestycje: Analiza i zarzadzanie, Warszawa 2000.
 17. Frankowska-Budzeń A., Rynek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, „Rzeczpospolita” 28.04.1995.
 18. Grinblatt M., Keloharju M., How distance, language, and culture influence stockholdings and trades, „Journal of Finance” 56, 2001, nr 3, s. 1053–1073.
 19. Hursti J.M., Maula M.V.J., Acquiring financial resources from foreign equity capital markets: An examination of factors influencing foreign initial public offerings, „Journal of Business Venturing” 22, 2007, nr 6, s. 833–851.
 20. Karolyi G.A., Kuan-Hui L., Dijk M.A. van, Understanding commonality in liquidity around the world, „Journal of Financial Economics” 105, 2012, nr 1, s. 82–112.
 21. Karolyi G.A., The world of cross-listings and cross-listings of the world: Challenging conventional wisdom, „Review of Finance” 10, 2006, s. 99–152.
 22. Karolyi G.A., Why do companies list shares abroad? A survey of the evidence and its managerial implications, „Financial Markets, Institutions & Instruments” 7, 1998, nr 1, s. 1–59.
 23. Kose M.A. et al., Financial globalization: A reappraisal, Stanford, CA 2006.
 24. Lee I., Dual Listing and Shareholders’ wealth: Evidence from UK and Japanese Firm, „Journal of Business Finance & Accounting” 19, 1992, nr 2, s. 243–252.
 25. Lothian J., The internationalization of money and finance and the globalization of financial markets, „Journal of International Money and Finance” 21, 2002, nr 6, s. 699–724.
 26. Markowitz H.M., Portfolio Selection, „Journal of Finance” 7, 1952, nr 1, s. 77–91.
 27. Oręziak L., Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2003, nr 7, s. 27–34.
 28. Pagano M. et al., What Makes Stock Exchanges Succeed? Evidence from Cross-Listing Decisions, „European Economic Review” 45, 2001, nr 4–6, s. 770–782.
 29. Pagano M., Panetta F., Zingales L., Why do companies go public? An empirical analysis, „Journal of Finance” 53, 1998, nr 1, s. 27–64.
 30. Pagano M., Roell A.A., Zechner J., The geography of equity listing: Why do companies list abroad?, „Journal of Finance” 57, 2002, nr 6, s. 2651–2694.
 31. Pajewska D., Pietkiewicz M., Dual listing, „Roczniki” 2, 2012, s. 18–22.
 32. Romanowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2003.
 33. Serra A., Dual-listings on International Exchanges: The Case of Emerging Markets’ Stocks, „European Financial Management” 5, 1999, nr 2, s. 165–202.
 34. Sosnowski T., Dyferencjacja strategii dezinwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 278, s. 97–113.
 35. Stulz R.M., On the effects of barriers to international investment, „Journal of Finance” 36, 1981, nr 4, s. 923–934.
 36. Subrahmanyam A., Titman S., The going-public decision and the development of financial markets, „Journal of Finance” 54, 1999, nr 3, s. 1045–1082.
 37. Thiel S., Nowe regulacje UE w zakresie prospektu emisyjnego — przykład zmiany podejścia do stanowienia i stosowania prawa wspólnotowego, „Prawo Papierów Wartościowych” 2005, nr 10, s. 21–34.
 38. Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, Warszawa 2007.
 39. Wierzbowski M., Kwity depozytowe (ADR-y i GDR-y) sposobem na pozyskiwanie kapitału zagranicznego, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 11, s. 321–323.
 40. Wierzbowski M., Problemy obrotu prawami do polskich papierów wartościowych na rynkach obcych, „Państwo i Prawo” 1994, nr 5, s. 20–28.
 41. Yagil J., Forshner Z., Gains from International Dual Listing, „Management Science” 37, 1991, nr 1, s. 114–120.
 42. Akty prawne
 43. Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. UE L z 31.12.2003 r. Nr 345, s. 64–89).
 44. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.).
 45. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
 46. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. UE L Nr 257 ze zm., s. 1).
 47. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. UE L z 30.06.2017 r. Nr 168, poz. 12).
 48. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667).
 49. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546).
 50. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 89).
 51. Źródła internetowe
 52. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2013-05/Raport50a_2013_201305310004414010.pdf.
 53. https://www.investopedia.com/terms/d/duallisting.asp.
 54. https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/anulowanie;akcji;nova;kbm;na;co;powinni;uwazac;inwestorzy;z;gpw,183,0,1454775.html.
 55. http://www.parkiet.com/artykul/363549.html.
 56. Wpływ reformy OFE na polski rynek kapitałowy. Analiza Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/sites/seg13.message-asp.com/files/wplyw_reformy_ofe_na_polski_rynek_kapitalowy_-_analiza_seg_0.pdf.