Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa

 • Zuzanna Raszczyk
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.8
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest nową instytucją w systemie prawa podatkowego, obowiązującą od 1 listopada 2019 roku. To regulacja wprowadzająca możliwość uzyskania decyzji organu podatkowego w zakresie nałożenia podatku od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wydana decyzja jest wiążąca, ma zatem wymiar ochronny dla podatnika. Regulacja jest niejako wyrazem zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa, co w gałęzi prawa podatkowego jest niezwykle ważne. Podstawowymi celami badawczymi artykułu są analiza prawna nowych regulacji dotyczących Wiążącej Informacji Stawkowej oraz próba wykazania, że nowa instytucja WIS w pełni realizuje zasady pewności prawa oraz zaufania do organów władzy publicznej wyrażone w art. 121 ordynacji podatkowej. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczno-prawną i dokonano analizy zarówno tekstów prawnych, jak i poglądów doktryny i orzecznictwa.

Bibliografia

 1. Literatura
 2. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Warszawa 2020, LEX/el. art. 42(a).
 3. Brzeziński B., Zasada pewności prawa w kontekście stanowienia i stosowania przepisów prawa podatkowego, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018, LEX/el.
 4. Ćwik-Bury A., Tradycyjne postrzeganie a unijny wymiar pewności prawa, [w:] Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Perspektywa pewności prawa, Warszawa 2020, LEX/el.
 5. Dmoch W., Wiążąca informacja stawkowa — nowe rozwiązanie prawne w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 10, s. 21–28, LEX/el.
 6. Dmoch W., Zasada pewności prawa a cienka kapitalizacja, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 8, s. 41–46.
 7. Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
 8. Janicki T., Studzińska-Kleszcz E., Wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego — z punktu widzenia organów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 9, s. 5–10.
 9. Kabat A., [w:] S. Babiarz et al., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el.
 10. Kanka K., Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej w kontekście zmiany przepisów prawa stanowiących jej przedmiot, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 9, s. 48–54.
 11. Kosikowski C., [w:] J. Brolik et al, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Kraków-Warszawa 2013, LEX/el.
 12. Lasiński-Sulecki K., Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018, LEX/el.
 13. Łukasiak P., Zasada demokratycznego państwa prawa w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, https://documen.site/download/zasada-demokratycznego-pastwa-prawa-w-prawie-podatkowym-w_pdf.
 14. Mariański A., Wnioski — wyodrębnienie prawa podatkowego a potrzeba ustanowienia zasad chroniących prawa podatnika, [w:] Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009, LEX/el.
 15. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008, LEX/el.
 16. Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, Gdańsk 2020, LEX/el.
 17. Mączyński D., Zasada zaufania do organów podatkowych, [w:] D. Mączyński, A. Gomułowicz, Podatki i prawo podatkowe, red. A. Gomułowicz, Warszawa 2016, LEX/el.
 18. Obuchowski S., Pewność a zaufanie w prawie podatkowym, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018, LEX/el (dostęp: 19.02.2020).
 19. Patyk J., Zasady procedury podatkowej w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law-doplnek/files/pdf/Patyk.pdf.
 20. Presnarowicz S., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Gdańsk 2020, LEX/el.
 21. Strzelec D., Przeprowadzanie dowodów w sprawach podatkowych, [w:] Dowody w postępowaniu podatkowym, Warszawa 2013, LEX/el.
 22. Teszner K., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Gdańsk 2020, LEX/el.
 23. Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 2020, LEX/el.
 24. Akty prawne
 25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. poz. 343).
 26. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
 28. Ustawa z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106).
 29. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590).
 30. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 1751).
 31. Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 32. Orzecznictwo
 33. Wyrok TK z dnia 24 maja 1994 roku, K 1/94, OTK 1994/1, poz. 10.
 34. Wyrok TK z dnia 7 maja 2001 roku, K 19/00, OTK 2001/4, poz. 82.
 35. Wyrok NSA z dnia 26 marca 2002 roku, III SA 3390/00, OPP 2002, nr 4, poz. 39.
 36. Wyrok NSA z dnia 15 lipca 2010 roku, II OSK 2051/09, LEX nr 597483.
 37. Wyrok NSA z dnia 21 października 2011 roku, II FSK 2367/10, LEX nr 1069876.
 38. Wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2014 roku, II FSK 2166/12, ONSAiWSA 2015, nr 6, poz. 110.
 39. Wyrok NSA z dnia 24 lutego 2015 roku, I FSK 1783/13, LEX nr 1682565.
 40. Wyrok NSA z dnia 22 lipca 2015 roku, II FSK 1572/13, LEX nr 1783589.
 41. Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2017 roku, I FSK 1797/15, LEX nr 2314395.
 42. Wyrok NSA z dnia 5 października 2017 roku, II FSK 1286/17, LEX nr 2390446.
 43. Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2018 roku, I FSK 1048/16, LEX nr 2498969.
 44. Wyrok NSA z dnia 2 lipca 2020 roku, II FSK 793/20, LEX nr 3058819.
 45. Wyrok S(PI) z dnia 27 listopada 2018 roku, T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés v. Parlament Europejski, „ZOTSiSPI” 2018, nr 11, poz. II-840.
 46. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 22 listopada 2005 roku, I SA/Bk 72/05, LEX nr 173766.
 47. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 9 lipca 2020 roku, I SA/Ke 42/20, LEX nr 3033070.
 48. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 września 2020 roku, I SA/Gl 136/20, LEX nr 3071105.