Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?

  • Karol Stanioch
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.13
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat słuszności wprowadzenia domniemania pracowniczego charakteru umowy o zatrudnienie do polskiego porządku prawnego, ewentualnego kształtu takiej regulacji oraz sposobu jej wprowadzenia w relacji z aksjologicznymi założeniami prawa pracy. Autor włącza się w nurt dyskusji na temat domniemania poprzez odniesienie się do dotychczasowego dorobku doktryny w tym temacie oraz analizę domniemań funkcjonujących w Holandii, Szwajcarii oraz Słowenii. We wnioskach opowiada się za wprowadzeniem domniemania w formie materialnej i wzruszalnej.

Bibliografia

Literatura

Buchowiecka E., Miszczyk-Wróbel E., Domniemanie istnienia stosunku pracy a uprzywilejowanie nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców w świetle konstytucyjnej zasady równości i zakazu dyskryminacji w prawie pracy, „Monitor Prawa Pracy” 15, 2018, nr 12, s. 16–20.
Duda D., Ciężar dowodu przed sądem pracy, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 1, s. 14–16.
Duraj T., Przyszłość cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 88, 2019, s. 5–16.
Gersdorf M., Nowe trendy gospodarcze a reguła domniemania zawarcia umowy o pracę, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 88, 2019, s. 35–41.
Liszcz T., Aksjologiczne podstawy prawa pracy: zarys problematyki, Lublin 2018.
Liszcz T., Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977.
Musiała A., Glosa do wyroku SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 153/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6, s. 865–869.
Sobczyk A., Społeczna gospodarka rynkowa a państwo socjalne, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016.
Sobczyk A., W sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy, [w:] Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego: teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota, red. T. Kuczyński, A. Jabłoński, Warszawa 2018, s. 199–208.
System prawa pracy, t. 1. Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017.
Świątkowski A.M., [w:] System prawa pracy, t. 7. Zatrudnienie niepracownicze, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 51–52.
Świątkowski A.M., Prawo wyboru podstawy zatrudnienia, „Studia Iuridica Lublinensia” 24, 2015, nr 3, s. 237–246.
Tyc A., Ciężar dowodu w prawie pracy: studium na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2019.

Akty prawne i dokumenty

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. UE. L. z 2009 r. Nr 168 ze zm., s. 24).
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769).
II PK 153/14, „Kierownictwo” w zakresie świadczenia pracy — Wyrok Sądu Najwyższego.
I PKN 334/98, OSNP 1999/20, poz. 646 — Wyrok Sądu Najwyższego.
Raport MOP, Regulating the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation No. 198, Governance and Tripartism Department International Labour Office, Genewa 2013.
Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r., Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2019.
Projekt Kodeksu Pracy z 2018 roku, https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-teksty-projektu-kodeksu-pracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-komisje-kodyfikacyjna-prawa-pracy.
Uzasadnienie dla Projekt Kodeksu Pracy z 2018 roku, https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-teksty
-projektu-kodeksu-pracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-ko
misje-kodyfikacyjna-prawa-pracy.

Źródła internetowe

https://www.forbes.pl/kariera/smieciowki-zamiast-etatow-w-2018-r-pip-stwierdzila-je-podczas-prawie-co-dziewiatej/x1yg41g.