Artykuły naukowe

Tom 35 (2021)

Pięć lat zadań policyjnych jako warunek otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy celnych

Strony: 219-234

PDF

Abstrakt

Służba Celna przez wiele lat była służbą mundurową, której nie przysługiwały uprawnienia do emerytury na podstawie odrębnej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, pod którą podlegały pozostałe służby. Od 1 stycznia 2018 roku została ona włączona do tej ustawy, jednak pod warunkiem wykonywania przez pięć lat zadań policyjnych. Zadania te okazały się kwestią sporną. Celem artykułu jest ukazanie złożonej problematyki dotyczącej pięciu lat zadań policyjnych oraz ich interpretacji w kontekście otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy Służby Celnej (Celno-Skarbowej).

Bibliografia

Literatura

Dziubińska-Lechnio E., Skowrońska E., Emerytury i renty w praktyce, Warszawa 2019.
Halicki A., Opinie w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 2.
Halicki A., Ustawa o Służbie Celnej. Komentarz, Toruń 2016.
Informacja o wynikach kontroli „Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej”, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2019.
Jędasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018.
Pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 24 lutego 2017 roku nr SC6.0723.2.2017.
Tuleja P., [w:] Konstytucja RP. Komentarz, tom 1. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Uścińska G., Szałek A., Szczur M., Emerytury i renty po reformie, Bydgoszcz 1999.
Walczak D., Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce, Toruń 2019.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2000.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 72, poz. 802 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1947 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1948 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1321 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 729).
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku — Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 730).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1635).

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 roku, sygn. akt K 17/99, OTK ZU nr 1/2000.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2000 roku, sygn. akt K 33/99, OTK ZU nr 5/2000.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2001 roku, sygn. akt K. 33/00, OTK ZU nr 7/2001.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 roku, sygn. akt K 39/13, OTK-A 2015/3/27.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2019 roku, sygn. akt XIII U 1101/18, LEX nr 2762002.

Źródła internetowe

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=30 (dostęp: 4.04.2020).
Analiza z dnia 16 czerwca 2015 r. nr RCL DpiO.590.3/2015, https://studylibpl.com/doc/1489104/analiza-wyroku-trybuna%C5%82u-konstytucyjnego-z-3-marca-2015-r (dostęp: 30.08.2020).
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=30 (dostęp: 4.04.2020).
Stanowisko rządu do druku nr 30, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=96B987730F1159FEC1257FF60058BFEC (dostęp: 4.04.2020).