Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Ochrona środowiska w przepisach rangi konstytucyjnej w państwach byłej Jugosławii

  • Michał Kiedrzynek
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.18
Przesłane
11 czerwca 2021
Opublikowane
11-06-2021

Abstrakt

W wyniku rozpadu Jugosławii powstało kilka niepodległych państw. Jednak ich droga do niepodległości przebiegała w różny sposób. Niektóre obrały kierunek prozachodni, przystępując do NATO i Unii Europejskiej, inne zaś wybrały kierunek wschodni, wzmacniając relacje z Federacją Rosyjską. W różny sposób uregulowane zostały także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w ustawach zasadniczych. Nasuwają się pytania związane z tym, jak wyglądają obecnie regulacje dotyczące ochrony środowiska w państwach, które jeszcze ćwierć wieku temu stanowiły jedność, oraz z tym, w jak wyczerpującym stopniu zagadnienie to zostało uregulowane na poziomie konstytucyjnym w poszczególnych krajach.

Bibliografia

Literatura

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Bujwid-Kurek E., Konstytucja Republiki Serbii, Warszawa 2018.
Bujwid-Kurek E., Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012.
Ciemniewski J., Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wrocław 1975.
Górski M., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.
Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
Konstytucja Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, przeł. N. Sandulovič, E. Kamiński, Warszawa 1957.
Konstytucja Republiki Słowenii, przeł. P. Winczorek, Warszawa 2009.
Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004.
Pacuła P., Kosowo: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, „Bezpieczeństwo Narodowe” 22, 2012.
Rutyna-Frelek Z., Powstanie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Warszawa 1985.
Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
Wojnicki J., System konstytucyjny Czarnogóry, Warszawa 2012.
Wojnicki J., System konstytucyjny Macedonii, Warszawa 2009.
Wojnicki J., System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry, Warszawa 2005.

Źródła internetowe

http://www.ccbh.ba/osnovni-akti/ustav/?title=preambula&lang=en (dostęp: 28.09.2018).
http://www.skupstina.me/index.php/en/ustav-crne-gore (dostęp: 28.09.2018).
http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,1058 (dostęp: 28.09.2018).
https://www.sabor.hr/en/constitution-republic-croatia-consolidated-text (dostęp: 15.06.2020).
https://peacemaker.un.org/bosniadaytonagreement95 (dostęp: 15.06.2020).
https://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-serbia (dostęp: 15.06.2020).