Ochrona środowiska w przepisach rangi konstytucyjnej w państwach byłej Jugosławii

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.18
Michał Kiedrzynek
Google Scholar Michał Kiedrzynek
Publikacja:

Abstrakt

W wyniku rozpadu Jugosławii powstało kilka niepodległych państw. Jednak ich droga do niepodległości przebiegała w różny sposób. Niektóre obrały kierunek prozachodni, przystępując do NATO i Unii Europejskiej, inne zaś wybrały kierunek wschodni, wzmacniając relacje z Federacją Rosyjską. W różny sposób uregulowane zostały także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w ustawach zasadniczych. Nasuwają się pytania związane z tym, jak wyglądają obecnie regulacje dotyczące ochrony środowiska w państwach, które jeszcze ćwierć wieku temu stanowiły jedność, oraz z tym, w jak wyczerpującym stopniu zagadnienie to zostało uregulowane na poziomie konstytucyjnym w poszczególnych krajach.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.