Nowoczesna teoria portfelowa jako efektywny sposób budowania portfela inwestycyjnego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.1
Mateusz Fryzeł
Google Scholar Mateusz Fryzeł
Publikacja:

Abstrakt

W pracy porównano portfele inwestycyjne budowane na podstawie różnego rodzaju wskaźników tak, aby stworzyć najbardziej efektywne portfele dla odmiennych profili inwestorów w celu porównania efektywności portfeli opartych na podstawowych założeniach maksymalizacji zysku lub ryzyka i portfela opartego na założeniu Markowitza. Badaniem objęto grupę 25 spółek akcyjnych w dwóch okresach, hossy — od października 2016 do lipca 2017 oraz bessy — od stycznia do października 2018 roku. Jako metody badania wykorzystano analizę stóp zwrotu, odchyleń standardowych i wyników osiąganych przez poszczególne portfele. Artykuł pokazuje, że metoda Markowitza nie jest kryterium, które jednoznacznie wskazuje najefektywniejszy portfel inwestycyjny. Wyniki portfeli podlegają indywidualnej interpretacji przez inwestorów i mogą stanowić alternatywę dla typowego podejścia do inwestowania w akcje. Przedstawione wyniki mogą być rekomendacją dla inwestorów podejmujących ponadprzeciętne ryzyko lub wychodzących z założenia, że tylko portfele o dużym odchyleniu standardowym cechują się wyższymi niż średnie stopami zwrotu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.