Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Nowoczesna teoria portfelowa jako efektywny sposób budowania portfela inwestycyjnego

Strony: 11-21

PDF

Abstrakt

W pracy porównano portfele inwestycyjne budowane na podstawie różnego rodzaju wskaźników tak, aby stworzyć najbardziej efektywne portfele dla odmiennych profili inwestorów w celu porównania efektywności portfeli opartych na podstawowych założeniach maksymalizacji zysku lub ryzyka i portfela opartego na założeniu Markowitza. Badaniem objęto grupę 25 spółek akcyjnych w dwóch okresach, hossy — od października 2016 do lipca 2017 oraz bessy — od stycznia do października 2018 roku. Jako metody badania wykorzystano analizę stóp zwrotu, odchyleń standardowych i wyników osiąganych przez poszczególne portfele. Artykuł pokazuje, że metoda Markowitza nie jest kryterium, które jednoznacznie wskazuje najefektywniejszy portfel inwestycyjny. Wyniki portfeli podlegają indywidualnej interpretacji przez inwestorów i mogą stanowić alternatywę dla typowego podejścia do inwestowania w akcje. Przedstawione wyniki mogą być rekomendacją dla inwestorów podejmujących ponadprzeciętne ryzyko lub wychodzących z założenia, że tylko portfele o dużym odchyleniu standardowym cechują się wyższymi niż średnie stopami zwrotu.