Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Nowoczesna teoria portfelowa jako efektywny sposób budowania portfela inwestycyjnego

  • Mateusz Fryzeł
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.1
Przesłane
18 sierpnia 2021
Opublikowane
18-08-2021

Abstrakt

W pracy porównano portfele inwestycyjne budowane na podstawie różnego rodzaju wskaźników tak, aby stworzyć najbardziej efektywne portfele dla odmiennych profili inwestorów w celu porównania efektywności portfeli opartych na podstawowych założeniach maksymalizacji zysku lub ryzyka i portfela opartego na założeniu Markowitza. Badaniem objęto grupę 25 spółek akcyjnych w dwóch okresach, hossy — od października 2016 do lipca 2017 oraz bessy — od stycznia do października 2018 roku. Jako metody badania wykorzystano analizę stóp zwrotu, odchyleń standardowych i wyników osiąganych przez poszczególne portfele. Artykuł pokazuje, że metoda Markowitza nie jest kryterium, które jednoznacznie wskazuje najefektywniejszy portfel inwestycyjny. Wyniki portfeli podlegają indywidualnej interpretacji przez inwestorów i mogą stanowić alternatywę dla typowego podejścia do inwestowania w akcje. Przedstawione wyniki mogą być rekomendacją dla inwestorów podejmujących ponadprzeciętne ryzyko lub wychodzących z założenia, że tylko portfele o dużym odchyleniu standardowym cechują się wyższymi niż średnie stopami zwrotu.