Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Strategie społeczne Unii Europejskiej — wyzwania i perspektywy

  • Katarzyna Godek
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.2
Przesłane
18 sierpnia 2021
Opublikowane
18-08-2021

Abstrakt

Europejskie działania w polityce społecznej obejmują cztery główne obszary: 1. zatrudnienia i warunków pracy, 2. zwalczania ubóstwa i społecznego wykluczenia, 3. szeroko rozumianej edukacji, będącej także wyrazem inwestycji społecznych, i 4. wyrównywania szans grup defaworyzowanych i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Działania te są z jednej strony odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne w krajach europejskich, z drugiej zaś służą realizacji europejskich wartości w dziedzinie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, religię, wiek i status zdrowotny itp. W rozszerzającej się Unii Europejskiej zaczęto realizować strategie dotyczące przede wszystkim rynku pracy, ale też zabezpieczenia społecznego czy zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Polityka społeczna pozostaje jednak domeną państw członkowskich, a Unia wpływa na jej kierunki „miękkimi” metodami, formułując zalecenia promujące wspólne wartości i wspierając ich wdrażanie środkami z funduszy europejskich.
Artykuł ma na celu wskazanie najistotniejszych strategii społecznych realizowanych w Unii Europejskiej w aspekcie stojących przed nią wyzwań.