Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

„Dirty Hands” versus „Clean Models”, czyli o potrzebie międzydyscyplinarnych badań w ekonomii i socjologii. Nowe imperatywy badawcze w naukach społecznych

Strony: 59-68

PDF

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie nowych wyzwań socjologii i ekonomii — uwikłanych w kontekst zjawisk globalizacji, segmentacji rynku i „społeczeństwa konsumentów”. Efektem tych przemian jest potrzeba postawienia imperatywu interdyscyplinarnego eksplorowania nowych obszarów badawczych. Artykuł zawiera przekrojowy rys historyczny socjologii ekonomicznej oraz asumptów do rozwoju heterodoksyjnych nurtów ekonomii. Dotyczy to krytycznej analizy gospodarki i problemów jej polaryzacji według S. Sassen, teorii społecznego zakorzenienia gospodarki M. Granovettera, socjologii gospodarki na Uniwersytecie Harvarda, modeli W. Morawskiego, czy tez o „brudnych łapach” i „czystych modelach” P. Hirscha, S. Michaelsa i R. Friedmana.
Największą wartością jest wykazanie potrzeby interdyscyplinarności współczesnej ekonomii i redefiniowania pozycji dyscyplin o niskim prestiżu społecznym, włączając je do głównego nurtu badawczego. Kluczowe stało się odrzucenie dyskursu generowania i określania granic dyscyplin. Tak przyjęty imperatyw wynika z przekonania, że współczesna rzeczywistość wymaga nie tylko analizy ekonomicznej, lecz także metaforycznego „połączenia sił” w ramach nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych.