Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Asymmetric information in IPO underpricing — literature review

Strony: 115-127

PDF

Abstrakt

Anomalie rynkowe występujące po pierwszych ofertach publicznych są przedmiotem wielu badań naukowych. Jedną z takich anomalii jest underpricing, który odnosi się do wzrostu ceny akcji w stosunku do ceny ofertowej, krótko po emisji. Występowanie underpricingu zweryfikowano na wielu rynkach, jednak przyczyny tego zjawiska nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Istnienie asymetrii informacji na rynku kapitałowym jest jednym z najpopularniejszych założeń przyjmowanych w badaniach próbujących wyjaśnić przyczyny dyskontowania ofert przez emitentów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teorii wyjaśniających underpricing, które opierają się na asymetrii informacji występującej między uczestnikami rynku, oraz podsumowanie zmiennych objaśniających underpricing, wynikających z teorii.