Artykuły

Tom 42 (2022)

Zeznania świadka na piśmie w świetle zasady bezpośredniości i zasady swobodnej oceny dowodów w postępowaniu cywilnym

Strony: 111-125

PDF

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość złożenia zeznania przez świadka na piśmie, która została poszerzona nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku. Możliwość ta konfrontowana jest z zasadą bezpośredniości i zasadą swobodnej oceny dowodów, rządzącymi postępowaniem cywilnym. Ten sposób składania zeznań znacząco różni się od tradycyjnej ustnej formy zeznań, gdyż sąd nie wchodzi w bezpośrednią interakcję ze świadkiem, co powoduje, że inne są ilość i rodzaj informacji uzyskanych w procesie. W artykule został poddany analizie charakter oceny dowodów przez sąd wynikający z odmiennej formy zeznań świadków. Zaproponowane zostały również przesłanki dopuszczalności wykorzystania przez sąd pisemnej formy zeznań świadka tak, aby nie naruszać zasad postępowania cywilnego i praw stron.