Artykuły naukowe

Tom 25 (2018)

The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union

Strony: 73 - 91

PDF

Abstrakt

The new Prospectus Regulation and the information efficiency of capital markets in the European Union

The economic analysis of law suggests that one of the main obstacles to the strengthening of European Capital Markets are, on the one hand, the entry barriers for capital companies seeking financial support, and on the other, lack of proper information protection for investors, which discourages them from placing money on the financial markets. The current regulation is flawed for at least several reasons. First, there are many differentiating regimes within European Union. Second, the current regulation imposes too many requirements and information obligations on listed companies, which significantly increases transaction costs and makes searching for funding on the capital markets unprofitable for many players. As a result, some of them target other alternative methods of obtaining funds from investors such as FinTechs, Blockchain, Tokens, which in turn weakens the investors protection. As a consequence, the capital outflow from capital markets makes them even less competitive. Third, most of retail investors are practically unable to digest the significant amount of detailed information presented by publicly-listed companies due to the current prospectus obligations, which, in consequence, discourages them from further investments on the capital market. The main goal of the paper is to evaluate numerous issues related to current regulation on European capital markets in terms of information requirements that create “barriers to entry” for public companies and, at the same time, fail to establish a proper information order and transparency obligations — therefore discouraging retail investors from investing in the capital markets. Another goal of the paper is to present the perspectives of the upcoming Prospectus Regulation within European Capital Markets which aims to harmonize the transparency obligations and thus, to unlock effective and cheap funding in the capital market, and as a consequencestimulate the Europe’s economic growth.

 

Nowa Regulacja Prospektowa a efektywność informacyjna na rynku kapitałowym w Unii Europejskiej

Ekonomiczna analiza prawa sugeruje, że jedną z głównych przeszkód wzmocnienia europejskich rynków kapitałowych są z jednej strony bariery wejścia dla spółek kapitałowych ubiegających się o finansowanie, z drugiej zaś brak odpowiedniej ochrony informacyjnej inwestorów, który zniechęca ich do lokowania pieniędzy na rynkach finansowych. Obecne regulacje prospektowe są wadliwe z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, w Unii Europejskiej istnieje wiele systemów różniących się od siebie w fundamentalnych kwestiach. Po drugie, obecne rozporządzenie nakłada zbyt wiele wymogów i obowiązków informacyjnych na spółki notowane na giełdzie, co znacznie zwiększa koszty transakcyjne i sprawia, że poszukiwanie funduszy na rynkach kapitałowych jest nieopłacalne dla wielu mniejszych graczy. W rezultacie niektóre z nich celują w inne, alternatywne metody pozyskiwania funduszy od inwestorów takich jak FinTechs, Blockchain, Tokens, co z kolei osłabia ogólną ochronę inwestorów na rynku kapitałowym. W konsekwencji odpływ kapitału z rynków kapitałowych powoduje, że są one jeszcze mniej konkurencyjne. Po trzecie, większość inwestorów detalicznych praktycznie nie jest w stanie przeanalizować znacznej ilości szczegółowych informacji przedstawianych przez spółki notowane na giełdzie ze względu na obowiązki prospektowe, co w konsekwencji zniechęca ich do dalszych inwestycji na rynku kapitałowym. Głównym celem artykułu jest ocena licznych zagadnień związanych z bieżącymi regulacjami dotyczącymi europejskich rynków kapitałowych pod kątem wymagań informacyjnych, które tworzą „bariery wejścia” dla spółek publicznych, a jednocześnie nie ustanawiają odpowiedniego porządku informacyjnego i przejrzystości zobowiązania — zniechęcając tym samym inwestorów detalicznych do inwestowania na rynkach kapitałowych. Innym celem artykułu jest przedstawienie perspektyw nadchodzącego rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego na europejskich rynkach kapitałowych, który ma zharmonizować obowiązki w zakresie przejrzystości, a tym samym uwolnić od efektywnego i taniego finansowania na rynku kapitałowym, a w konsekwencji stymulować wzrost europejskiej gospodarki.