Prawo własności intelektualnej w branży kosmetycznej

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.4
Gabriela Sacha
Google Scholar Gabriela Sacha
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na rosnące znaczenie rynkowe branży kosmetycznej. Ostatnie lata pokazują duży wzrost zamożności społeczeństwa w Polsce, co niewątpliwie ma wpływ na zwiększenie popytu na produkty kosmetyczne, a wraz z nim na skalę produkcji. Obecnie coraz większą popularność zyskują również marki lokalne albo takie, które tworzą produkty kosmetyczne na małą skalę ze względu na dbałość o naturalne składniki. W konsekwencji zmienia się struktura branży, w której istotne są już nie tylko duże firmy międzynarodowe, ponieważ swoją pozycję na rynku wyraźnie zaznaczają również średni, mali i mikroprzedsiębiorcy. W obliczu tych tendencji producenci prowadzą między sobą zaciętą walkę konkurencyjną o klienta. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały przepisy prawa polskiego oraz ustawodawstwa europejskiego. Zagadnienie poddano również badaniu analitycznemu, którego podstawę stanowiły orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz opisy  patentowe poszczególnych rozwiązań. W artykule opisano też uregulowania dotyczące produktów kosmetycznych w ustawodawstwie polskim oraz europejskim. Głównym celem jest przedstawienie obowiązujących przepisów prawa własności intelektualnej, które najlepiej odpowiadają specyfice branży kosmetycznej. Ważne jest również opisanie, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą bronić się przed wykorzystywaniem ich renomy i pozycji rynkowej przez inne podmioty, które wprowadzają do obrotu tzw. lookalikes lub oferują produkty podrobione.

 

Intellectual property law in cosmetics industry

This article is a response to the growing significance of the cosmetics industry. Recent years have shown a significant rise in individual wealth in Poland, which influences the increased demand for cosmetics products and with it the scale of their production. Currently local brands are also increasing in popularity, as well as small-scale, environmentally conscious and natural product-oriented manufacturers. As a consequence, the structure of the industry is also changing — it is no longer just the large multinational companies that are significant players, as medium, small, and micro-scale entrepreneurs are also making their mark. With such tendencies, manufacturers intensively compete with each other. This article analyses the provisions of Polish and European law. The issue has also been analytically researched, based on the judgements of the Court of Justice of the European Union, the Polish Supreme Court and the patent descriptions of certain industry solutions. This article describes the regulation of cosmetic products in Polish and European legislation. The main aim of the article is the representation of current provisions of intellectual property law, which best reflect the cosmetics industry. This article also aims to show how entrepreneurs can defend themselves from using their prestige and market position by other entities introducing lookalike products or offering counterfeit products.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.