Charakter prawny zobowiązania awalisty — przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.8
Roksana Wszołek
Google Scholar Roksana Wszołek
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w przedmiocie kształtowania przez niego charakteru zobowiązania poręczyciela wekslowego. Ustawowa regulacja tej instytucji nie jest wyczerpująca, więc wymaga doprecyzowania przez doktrynę i judykaturę. Publikacja jest deliberowaniem nad typowymi cechymi zobowiązania awalisty jakimi są: abstrakcyjność, solidarność, nieodwołalność, akcesoryjność formalna, samodzielność i bezwarunkowość oraz scharakteryzowano je pokrótce w oparciu o tezy i uzasadnienia Sądu Najwyższego oraz literaturę. Autorka wyraża ponadto swoją opinię na temat słuszności pewnych wniosków SN, odnosząc się do nich aprobująco bądź krytycznie.

 

Legal character of the avalist’s obligation — review of the Supreme Court’s case law

This article is a review of the Supreme Court’s case law regarding the nature of the commitment from a bill of exchange. The statutory regulation of this institution is not exhaustive, and thus it requires clarification by doctrine and judicature. The publication indicates typical features of the avalist’s commitment: abstractionism, solidarity, irrevocability, formal accessibility, independence and unconditionality, and they are characterized briefly in relation to the thesis and justifications of the Supreme Court. Furthermore, the author expresses her opinion about certain theses of the Supreme Court: she approves some of them and criticizes others.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.