• Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.11
Angelika Ciżyńska
Google Scholar Angelika Ciżyńska
Publikacja:

Abstrakt

Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach niekiedy dokonuje konkretyzacji lub rozwijania/uzupełniania zasad/norm konstytucyjnych. Te sfery działalności polskiego sądu konstytucyjnego są metodami wykładni specyficznymi dla tak znaczącej dla ustroju państwa dziedziny, jaką jest prawo konstytucyjne. Sądy powszechne konkretyzują bowiem normy generalno-abstrakcyjne w indywidualnych sprawach, natomiast TK wypełnia treścią klauzule generalne, ustanawiając częstokroć zasady prawne, które nie tylko mogą, lecz także powinny być podstawą dalszej konkretyzującej działalności organów państwowych.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie wyprowadzania norm/zasad przez TK, w wyniku rozumowań inferencyjnych, i próba oceny dopuszczalności takiego działania polskiego sądu konstytucyjnego.


Use of inferential reasoning by Constitutional Tribunal in developing constitutional rules and principles

Constitutional Tribunal, through its judgments, sometimes substantiates or completes constitutional norms and principles. These  spheres of Polish constitutional court’s functioning are methods of interpretation specific to constitutional law, which is a branch of law fundamental for the state’s functioning. However, common courts substantiate abstract norms in individual cases, while the Constitutional Tribunal makes general clauses more concrete, often constituting legal principles, which not only can, but also should be a base for further concretization by the state’s organs.
The aim of this publication is to show the interpreting of rules and principles by the Constitutional Tribunal through applying inferential reasoning, as well as an attempt to assess the permissibility of such an act of the Polish constitutional court.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.