• Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.19
Aleksander Hyżorek
Google Scholar Aleksander Hyżorek
Publikacja:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy aspektów procesowych nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kar pieniężnych, z uwzględnieniem postępowania odwoławczego od wydanych przez niego decyzji oraz postanowień. Wskazano na aktualne regulacje dotyczące przedstawionej materii oraz zaproponowano zmiany legislacyjne, które ograniczałyby liczbę aktów normatywnych mających zastosowanie do prowadzonych przez Prezesa URE postępowań, korzystając z wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego administracyjnych kar pieniężnych.
Wskazano także na przykłady nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej oraz nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających z koncesji. Przedstawiono również procedurę odwoławczą oraz wyjaśniono pojęcie postępowania hybrydowego.


Procedural aspects of imposing financial penalties by the President of the Energy Regulatory Office. Selected issues

The considerations of this article focus on the energy law sector, in particular, expenditure sanctions by the President of the Energy Regulatory Office. The article points to the current regulation related to the subject of fines in the energy sector and presented de lege ferenda postulates. The ratio legis of the proposed changes aimed at the unification of the proceedings before the President of the Energy Regulatory Office is also discussed. Reference is also made to the procedural aspects of the proceedings.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.