Tom 23 (2018): Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Opublikowane: 03-08-2018
Bieżący numer „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” poświęcony jest wybranym aspektom działalności państwa w kontekście polityki fiskalnej oraz szeroko rozumianej działalności bankowej. W artykule pt. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii Autor ukazał system finansowania ochrony zdrowia w obu krajach, uwzględniając Państwowe Ratownictwo Medyczne i wysoko specjalistyczne świadczenia zdrowotne. Z kolei w tekście pt. Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków Autor stara się ocenić zasadność tej instytucji prawnej. Artykuł pt. Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego zawiera natomiast analizę konstrukcji i instrumentów nadzoru nad rynkiem bankowym w Polsce. Zaś w opracowaniu pt. System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny Autor omawia konstrukcję i istotę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także system gwarancji i terminy ich wypłat. W numerze 23 poruszana jest także kwestia działalności reglamentacyjnej państwa. W opracowaniu pt. Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego Autor omawia przesłanki udzielenia koncesji określone w ustawie o grach hazardowych i w ustawie — Prawo przedsiębiorców i poszukuje odpowiedzi na pytanie o stopień ochrony interesu publicznego w kontekście przepisów zawartych w tych aktach prawnych. Natomiast w opracowaniu pt. Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Autorzy ukazują istotę stosunkowo nowego instrumentu procesowego w postępowaniu sądowoadminisracyjnym — dewolutywność skargi kasacyjnej.