Tom 23 (2018): Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa