Tom 16 (2008): Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia)

Opublikowane: 01-01-2008

Na  tle  innych  krajów  zmieniających  radykalnie  swój  system  funkcjonowania gospodarki Polska stosunkowo szybko i w szerokim zakresie dokonała przebudowy instytucjonalnej i wprowadziła mechanizmy rynkowe. Jednakże szybko zmieniające się otoczenie zewnętrzne generuje nowe wyzwania i tendencje, które wymuszają  modyfikację  określonego  już  kierunku działania  podmiotów  gospodarczych.  Ponadto  historyczne  uwarunkowania  stworzyły ograniczenia,  które trudno wyeliminować w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego. Na niektóre zwracają uwagę autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej pracy zbiorowej.

Jej  zasadniczą  część  stanowią  analizy  dotyczące  podstawowych  aspektów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w warunkach coraz bardziej zaostrzającej  się  walki  konkurencyjnej  na rynkach  lokalnym  i  globalnym.  Podkreślone zostały także wybrane elementy roli otoczenia prawnego i społecznego w tworzeniu  warunków  większej  efektywności  całego  systemu gospodarczego.  Do  tomu włączono również artykuły, które wskazują na problemy transformacji systemów gospodarczych występujących w kilku obszarach w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spojrzenie na nie z pewnością wzbogaca naszą wiedzę o złożoności procesów przebudowy systemów gospodarczych we współczesnych warunkach integracji regionalnej i globalizacji.

 

Ze Wstępu

Leon Olszewski,

Słowo wstępne