Onomastica Slavogermanica

Czasopismo istnieje od 1965 r. i początkowo było wydawane wspólnie przez Uniwersytet w Lipsku i Uniwersytet Wrocławski. Pierwszymi redaktorami byli Rudolf Fischer i Stanisław Rospond. Od roku 1971 redakcję tomów lipskich objęli  Ernst Eichler i Hans Walther i sprawowali ją do 1986 r. Kolejne tomy niemieckie do roku 2008 redagował Ernst Eichler. Tomy wrocławskie po śmierci Stanisława Rosponda redagował w latach 1993-1998 Bogdan Siciński, a w roku 2003 redakcję objęła Romana Łobodzińska. Do współpracy wydawniczej przejściowo włączyła się Polska Akademia Umiejętności i w latach 2002-2008 „Onomastica Slavogermanica" były wydawane na przemian przez Uniwersytet Wrocławski, Polską Akademię Umiejętności (Kraków) i Saksońską Akademię Nauk (Lipsk). Od roku 2013 redakcję czasopisma przejął Uniwersytet Wrocławski, a redaktorem naczelnym  jest Romana Łobodzińska. W tym samym roku została powołana Rada Redakcyjna, którą tworzą: prof. Barbara Czopek-Kopciuch (Kraków), prof. Rudolf Šrámek (Brno), prof. Alicja Nowakowska (Uniwersytet Wrocławski).

„Onomastica Slavogermanica" to czasopismo onomastyczno-historyczne poświęcone kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w onimii, czyli nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw, przede wszystkim antroponimom (imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom) i toponimom (nazwom miejscowym, terenowym, górskim i rzecznym) oraz urbanonimom i chrematonimom. Ukazują ich historyczny rozwój i kształtowanie się zarówno w aspekcie onomastycznym, lingwistycznym, jak i historycznym, kulturowym, społecznym i socjologicznym. Prezentują bogaty i różnorodny materiał onimiczny wyekscerpowany ze źródeł historycznych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych - ksiąg metrykalnych, akt miejskich, kronik, rozmaitych spisów - oraz zebrany w drodze eksploracji terenowej, często jest to materiał gwarowy. Pochodzi przede wszystkim z terenu Słowiańszczyzny Zachodniej, a przedmiotem opisu są wzajemne oddziaływania języków słowiańskich (polskiego, czeskiego, słowackiego, łużyckiego, kaszubskiego i słowińskiego) i języka niemieckiego. Substytucje fonetyczne, morfologiczne i leksykalne w antroponimii i toponimii oraz w pozostałych klasach onimów ukazują wielowiekowe związki i relacje między językami, ponadto zasięg występowania nazw słowiańskich i wpływów niemieckich. Obok tekstów analitycznych zamieszczane są  też teksty poświęcone zagadnieniom metodologii badań onomastycznych.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Onomastica Slavogermanica" - zaczynając od roku 2008 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/osg

Format B5

ISSN: 0474-1471