• Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19

Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.3
Cyprian Herl
Google Scholar Cyprian Herl
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia dopuszczalności zastrzegania kar umownych za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom w świetle art. 483 par. 1 k.c., który dopuszcza zastrzeganie kar umownych wyłącznie w zobowiązaniach niepieniężnych. Podstawę rozważań stanowi treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku (sygn. akt III CZP 67/19), który zajął zdecydowane stanowisko w toczącym się dyskursie prawniczym. Niniejsza publikacja stanowi porównanie na podstawie dotychczasowego orzecznictwa oraz doktryny relacji pomiędzy karami umownymi zdefiniowanymi w art. 483 par. 1 k.c. a karami umownymi przewidzianymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.