Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19

  • Cyprian Herl
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.3
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia dopuszczalności zastrzegania kar umownych za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom w świetle art. 483 par. 1 k.c., który dopuszcza zastrzeganie kar umownych wyłącznie w zobowiązaniach niepieniężnych. Podstawę rozważań stanowi treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku (sygn. akt III CZP 67/19), który zajął zdecydowane stanowisko w toczącym się dyskursie prawniczym. Niniejsza publikacja stanowi porównanie na podstawie dotychczasowego orzecznictwa oraz doktryny relacji pomiędzy karami umownymi zdefiniowanymi w art. 483 par. 1 k.c. a karami umownymi przewidzianymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych.

Bibliografia

  1. Literatura
  2. Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
  3. Jastrzębski J., Kara umowna, Warszawa 2006.
  4. Jastrzębski J., Kara umowna w umowie leasingu. Glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 67/05 i wyroku SN z dnia 18 sierpnia 2005 r., V CK 90/05, „Glosa” 2006, nr 3, s. 49–60.
  5. Kamińska A., Kary umowne za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, „Studia Prawa Prywatnego” 2018, nr 1.
  6. Kara umowna z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 22.07.2020, https://legalis.pl/kara-umowna-z-tytulu-braku-zaplaty-wynagrodzenia-naleznego-podwykonawcom/.
  7. Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
  8. Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, LEX.
  9. Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Warszawa 2015.
  10. Mikulka A., Uchwała Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r. sygn. III CZP 67/19 — analiza, https://mikolka.pl/blog/wpis/21/uchwaa-sdu-najwyszego-z-30-czerwca-2020r-sygn-iii-czp-6719---analiza (dostęp: 1.11.2020).
  11. Pogląd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w postanowieniu z dnia 30 sierpnia 2019 roku (sygn. akt VII Ga 224/19), KR-48-22/19/MSZ, Warszawa 2020.
  12. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2018.
  13. Sieradzka M., Modyfikacje zasad solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 17.
  14. Urząd Zamówień Publicznych, II.2.6. Udział w zamówieniach publicznych wykonawców z sektora MŚP, [w:] Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r., Warszawa 2020, s. 42–43.
  15. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych, druk nr 1179, s. 10–11.
  16. Wprowadzenie do nauk prawnych, red. A. Bator, Warszawa 2016.
  17. Akty prawne
  18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
  19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
  20. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
  21. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku — Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575).
  22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
  23. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1473).
  24. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 762).
  25. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).
  26. Orzeczenia
  27. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 roku, sygn. Akt II CNP 16/09, LEX nr 603757.
  28. Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2019 roku, sygn. akt VII Ga 224/19, LEX nr 2747506.
  29. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 czerwca 2015 roku, sygn. akt KIO/KU 31/15, LEX nr 1771132.
  30. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, sygn. akt III CZP 67/19, LEX nr 3023098.
  31. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja 2015 roku, sygn. akt KIO 897/15, LEX nr 1746880.
  32. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2005 roku, sygn. akt I ACa 368/05, OSAB 2005/3/3.
  33. Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2018 roku, sygn. akt V GC 638/18.
  34. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1994 roku, sygn. akt I CO 39/93, LEX nr 164843.
  35. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 roku, sygn. akt II CK 120/02, OSP 2005/7-8/95.
  36. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 roku, sygn. akt I CK 67/05, LEX nr 160507.
  37. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2005 roku, sygn. akt V CK 90/05, LEX nr 393104.
  38. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 roku, sygn. akt I CSK 354/07, LEX nr 361435.
  39. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 roku, sygn. akt II CSK 557/12, OSNC 2014/2/13.