Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Znaczenie prawa własności intelektualnej w przemyśle modowym

  • Aleksandra Guss
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.10
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Branża mody charakteryzuje się szybkim tempem zmian i bardzo dynamicznym rozwojem. Projektanci rocznie wprowadzają po kilka kolekcji, a każda z nich zawiera kilkadziesiąt sylwetek, co niezwykle utrudnia zapewnienie skutecznej ochrony prawnej ich projektów. Efektem tego jest pojawianie się projektów do złudzenia przypominających te, które zaprezentowano na wybiegu, co obecnie, w dobie Internetu oraz social mediów, dzieje się błyskawicznie, często nawet zanim kolekcje projektantów trafią do sprzedaży. Ponieważ brakuje regulacji prawnej stworzonej specjalnie dla branży mody, przemysł ten czerpie ochronę przede wszystkim z prawa własności intelektualnej. Artykuł na ma celu przedstawienie znaczenia, jakie ma ta gałąź prawa dla przemysłu mody, oraz zaprezentowanie możliwych środków ochrony.

Bibliografia

Literatura

Anderson C., Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Warszawa 2011.
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019.
Buchalska J., Fashion Law: A New Approach?, 2016, https://www.researchgate.net/publication/311
888709_Fashion_Law_A_New_Approach (dostęp: 25.04.2020).
Demendecki T. et al., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015.
Fernandes C., Analysis of Counterfeit Fashion Purchase Behaviour in UAE, „Journal of Fashion Marketing and Managment” 17, 2013, nr 1, s. 85–97.
Hines T., Brune M., Fashion Marketing. Contemporary Issues, Burlington 2007.
Raciniewska A., Prawo własności intelektualnej w modzie. Historyczny rozwój prawnej ochrony producentów mody, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 77, 2015, z. 2.
Raustiala K., Sprigman C., The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, „Virginia Law Review” 92, 2006, nr 8, s. 1687–1777.
Sacha G., Wyzwania związane z ochroną projektów mody w prawie własności intelektualnej, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 24, 2018.
Sempruch K., Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion, Poznań 2010.
Troy N., Couture Culture: A Study in Modern Art and Fashion, Cambridge 2002.
Wójciak M. Moda i podróbki — funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie — analiza zjawiska, „Zarządzanie Publiczne” 2016, nr 2 (34).

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, (Dz.Urz. UE. L z 2001 r. Nr 167).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L z 23.12.2015. Nr 336, poz. 1).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. L z dnia 5.01.2002 r. Nr 3).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211; Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, 1649).
Ustawa z dnia 4 lutego 1996 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83; Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz 508; Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2006 roku, I ACa 1449/05, LEX nr 215613.
Wyrok Sądu Najwyższego — Izba Cywilna z dnia 10 lipca 2014 roku, I CSK 539/13, Legalis nr 1160540.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 roku
w sprawie C-345/13) Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick), https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=411DD5FF66340DFAC63C8DE8CD6E7B49?text=&docid=153817&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8283582 (dostęp: 31.05.2021).
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0163&from=EN (dostęp: 30.04.2020).

Źródła internetowe

Benelux Office for Intellectual Property, Trademarks register, https://www.boip.int/en/trademarks-register.
EUIPO Status Reports on IP Infringement, 2019, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/Infographics_Poland.pdf.
Global fashion industry statistics — International apparel, 2019, https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics/.
Raport KPMG, Rynek mody w Polsce, 2019, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/11/pl-Raport-KPMG-pt-Rynek-mody-w-polsce.pdf.
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody (SRK PM), http://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/srk/SRK-Przemysl-Mody.pdf.
Własność intelektualna, https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim/wlasnosc-intelektualna