Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zdaniem naszych mistrzów

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem

  • Aleksandra Wicka
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.19
Przesłane
11 czerwca 2021
Opublikowane
11-06-2021

Abstrakt

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wzrasta popyt na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi gwarantującymi konsumentom dostęp do prywatnych placówek opieki zdrowotnej, zapewniających krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty niż w placówkach publicznych, szybką diagnostykę i wysoką jakość świadczonych usług. Celem badania było określenie poziomu wydatków na ubezpieczenia związane ze zdrowiem i życiem w różnych typach gospodarstw domowych. Wskazano także ich pozycję w strukturze wydatków gospodarstw domowych na ubezpieczenia ogółem oraz w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne. W latach 2015–2019 liczba klientów zakupujących polisy zdrowotne, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, ponad dwukrotnie wzrosła, a wydatki na te ubezpieczenia w 2019 roku były o 84% wyższe w stosunku do 2015 roku. Największą kwotę na zakup ubezpieczeń dotyczących życia i zdrowia przeznaczano w gospodarstwach domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych (rocznie ponad 131 zł/os.), a najniższą w gospodarstwach domowych rolników (rocznie ponad 30 zł/os.).

Bibliografia

Borda M., Osak M., Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, [w:] Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa 2016.
Dąbrowska A. et al., Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, Warszawa 2015.
Główny Urząd Statystyczny, Budżety Gospodarstw Domowych: 2015–2019, Warszawa 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Gregor B., Elastyczność popytu, [w:] Analiza rynku, red. H. Mruk, Warszawa 2003.
Kaniewska-Sęba A., Analiza zjawisk rynkowych w czasie, [w:] Analiza rynku, red. H. Mruk, Warszawa 2003.
Kozioł K., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2010, nr 17.
Mróz B., Trendy konsumenckie: implikacje marketingowe i wyzwania badawcze, [w:] Badania marketingowe. Praktyka-nauce, nauka-praktyce, red. A. Dąbrowska, A. Wódkowski, Warszawa 2015.
Osak M., Ubezpieczenia zdrowotne — miejsce w ustawowej systematyce ubezpieczeń, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 81.
Panasiuk A., Ocena zmian w makrootoczeniu funkcjonowania współczesnego biznesu turystycznego, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 64, 2011.
Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Warszawa 2003.
Penn M.J., Kinney Zalesne E., Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, Warszawa 2009.
Polska Izba Ubezpieczeń, Wkrótce 3 mln osób będzie miało ubezpieczenie zdrowotne, https://piu.org.pl/wkrotce-3-mln-osob-bedzie-mialo-ubezpieczenie-zdrowotne (dostęp: 20.10.2020).
Polska Izba Ubezpieczeń, Ponad 3 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, https://piu.org.pl/ponad-3-mln-polakow-ma-prywatne-ubezpieczenie-zdrowotne (dostęp: 20.10.2020).
Polska Izba Ubezpieczeń, Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia — analiza i rekomendacje dla Polski, http://www.polisynazdrowie.pl/files/2013_Raport_Rola_i_funkcja_DUZ.pdf (dostęp: 21.10.2020).
Polska Izba Ubezpieczeń, Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników. Jak zadbać o zdrowie kluczowej dla rozwoju grupy społecznej?, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport-zdrowotny-PIU.pdf (dostęp: 20.10.2020).
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015, https://analizarynku.eu/rynek-prywatnej-opieki-zdrowotnej (dostęp: 21.10.2020).
Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa 2008.
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895).
Walkosz A., Elementy ekonometrycznej analizy rynku, [w:] Wprowadzenie do ekonometrii, red. K. Kukuła, Warszawa 2009.
Wojtkiewicz M., Analiza trendów w otoczeniu marketingowym, [w:] Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, red. G. Rosa, J. Perenc, I. Ostrowska, Warszawa 2016.
Wódkowski A., Nic się nie zmienia. Uważniej obserwuj otoczenie i dużo słuchaj. Cała prawda o konsumencie, „Rocznik PTBRiO” 2017/2018, nr 22.