Tom 5 (2008)

Artykuły

Wstęp
Strony 7 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Informacja o Naukowym Kole Ekonomistów
Strony 9 - 12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka proeksportowa Unii Europejskiej
Strony 13 - 22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce
Strony 23 - 35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie tworzenia sieci i stymulowania interaktywnego uczenia się w dobie procesów integracji i globalizacji
Strony 37 - 46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w nowych krajach Unii Europejskiej
Strony 47 - 54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Branding narodowy w Unii Europejskiej
Strony 55 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja konkurencyjna gospodarek państw UE w świetle rankingów
Strony 65 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie integracji gospodarek europejskich w procesie kształtowania się współczesnego konsumenta
Strony 73 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki
Strony 81 - 87
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryteria konwergencji a procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich UE na przykładzie efektu Balassy–Samuelsona
Strony 89 - 95
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Migracje międzynarodowe – zarys współczesnych trendów migracyjnych
Strony 97 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – problemy konkurencyjności systemów gospodarczych
Strony 107 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
Strony 117 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Strony 123 - 129
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyzwania współpracy transgranicznej Polska–Białoruś transgraniczny region województwo lubelskie i obwód brzeski
Strony 131 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Economic Cooperation in Central Asia
Strony 143 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF