Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27

Published 23 kwietnia 2019

Issue description

Aktualny numer Studenckich Prac Prawniczych Administratywistycznych i Ekonomicznych poświęcony jest bieżącym problemom z obszaru zarówno prawa, jak i ekonomii. W artykule Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing przedstawiono rolę systemów compliance w bankowości oraz problem zgłaszania ewentualnych naruszeń i ochrony osoby zawiadamiającej. Rozważania dotyczące problematyki gospodarczej obejmuje też glosa Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika. Niniejszy numer obejmuje także problematykę z zakresu prawa karnego. W artykule Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych omówiono karnomaterialne zasady prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym badań produktów leczniczych z udziałem ludzi, z uwzględnieniem ryzyka grożącego pacjentowi. W kolejnym opracowaniu Istota władzy rodzicielskiej wyjaśniono pojęcie władzy rodzicielskiej, wskazując, że nie jest ono właściwe dla określenia troski rodziców wobec dziecka z uwagi na to, że akcentuje element władztwa, a nie „pieczy rodzicielskiej”. W opracowaniu Prozdrowotny styl życia polskich studentów zaprezentowano wyniki badania czynników wpływających na stan zdrowia polskich studentów. Z kolei w artykule Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wpływu działalności marketingowej na zachowania nabywców na rynku muzycznym w Polsce. W opracowaniu Między demoliberalizmem, a państwem władczym. Wacława Makowskiego pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu prezentowane są poglądy prof. Wacława Makowskiego, koncentrując się na krytyce liberalizmu i pochwale solidaryzmu.