Artykuły

Tom 172 (2020)

Przemyśl jako centrum rozwoju języka ukraińskiego (1815–1918)

Strony: 53-66

PDF

Abstrakt

Wkrótce po zakończeniu wojen napoleońskich wielonarodowy Przemyśl stał się jednym z ważniejszych centrów rozwoju języka ukraińskiego. W tym mieście działał Iwan Mohylnicki, któ-rego znaczenie dla historii języka ukraińskiego jest niedoceniane do dziś. To właśnie w Przemyślu biskup grekokatolicki Iwan Snihurski aktywnie wspierał rozwój kół intelektualnych, które jeszcze do wybuchu rewolucji z lat 1848–1849 znacząco przyczyniały się do rozwoju kultury ukraińskiej i języka ukraińskiego (Iwan Ławriwski, Josyf Łewycki, Josyf Łozynski). Po zakończeniu rewolucji znaczenie Przemyśla jako centrum rozwoju języka ukraińskiego nieco zmalało. Nadal jednak pewne czołowe postaci wśród świeckich działaczy były mocno związane z tym miastem, zwłaszcza z gim-nazjum (Anatol Wachnianyn, Jewhen Żelechiwski, Wasyl Szczurat, Iwan Ziłynski).

Zasady cytowania

Moser, M. . (2020). Przemyśl jako centrum rozwoju języka ukraińskiego (1815–1918) . Slavica Wratislaviensia, 172, 53–66. https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.5