Artykuły

Tom 158 (2014)

(Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок)

Aleksandra Urban-Podolan

Strony: 279 - 289

PDF

Abstrakt

Extra-sensory perception of Valentin Rasputin’s protagonists in the novel In the Last Hour


Valentin Rasputin’s fiction abounds in expressive, detailed descriptions of Siberian nature which provide rich material for the study of various forms of perception. By means of words the writer paints pictures of vast Siberian landscapes as well as meticulous descriptions of local animals and plants. Additionally, he tries to recreate and convey in writing the smells and sounds of his beloved places.
An important role in Valentin Rasputin’s works is played by his protagonists who are shown in dramatic moments in their lives, e.g. in the face of death, disease or an inevitable tragedy. It is in those moments that they manifest perception abilities which go beyond the normal capacity of the five senses. This is likely to be possible for them due to connections with the extrasensory world they have developed while living in the ordinary reality.
The article discusses the portrayal of the protagonists of the novel In the Last Hour whose perception combines sensory and extrasensory experience.Pozazmysłowa percepcja świata bohaterów Walentina Rasputina powieść W ostatnią godzinę


Proza Walentina Rasputina obfituje w ekspresyjne, wyraziste opisy syberyjskiej przyrody, które stanowią nader bogaty materiał do badań nad różnymi formami poznania zmysłowego. W swoich utworach pisarz rysuje zarówno panoramiczne obrazy niezmierzonych syberyjskich przestworzy, jak i szczegółowe opisy zamieszkujących je zwierząt i roślin. Ponadto stara się odtworzyć, przekazać w słowie zapachy i dźwięki tych bliskich jego sercu miejsc.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż istotne miejsce w utworach W. Rasputina zajmują bohaterowie, których przedstawia pisarz wpewnych przełomowych momentach życiowych — w obliczu śmierci, choroby lub nieuniknionej katastrofy. Właśnie wtakich chwilach zaczynają oni wykazywać zdolności percepcyjne, wykraczające poza możliwości pięciu podstawowych narządów zmysłu. Jest to uzasadnione prawdopodobnie tym, iż bohaterowie syberyjskiego pisarza, funkcjonując w realnej rzeczywistości, obcują jednocześnie ze światem pozazmysłowym.
W niniejszym artykule zostały przeanalizowane obrazy bohaterów powieści W ostatnią godzinę, których percepcja otaczającej rzeczywistości łączy w sobie zarówno poznanie zmysłowe, jak i pewne doświadczenie pozazmysłowe.

Zasady cytowania

Urban-Podolan, A. (2015). (Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок). Slavica Wratislaviensia, 158, 279–289. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4192