• Мотиви містичної танатології в поетичній книзі Григорія Варсави Сковороди Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія

Мотиви містичної танатології в поетичній книзі Григорія Варсави Сковороди Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.5
Irena Betko
Google Scholar Irena Betko
Publikacja:

Abstrakt

The motifs of mystical thanatology in The Garden of Divine Songs by Gregory Skovoroda

The article deals with the role that religious-philosophical reflection about death plays in Gregory Skovoroda’s poetical book The Garden of Divine Songs. The subject matter is based not only on the themes of the Bible but also on the individual mystical experience of this great Ukrainian poet of the 18th century.

 

 

Motywy mistycznej tanatologii w książce poetyckiej Hryhorija Skoworody Ogród pieśni nabożnych

W książce poetyckiej Hryhorija Skoworody Ogród pieśni nabożnych ważną rolę odgrywają religijno-filozoficzne refleksje na temat śmierci. Źródłem rozważań artystycznych w zakresie wskazanej problematyki są zarówno treści Pisma Świętego, jak i osobiste doświadczenia mistyczne wybitnego osiemnastowiecznego poety ukraińskiego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.