Polisemija sufiksa -ač i -aš u hrvatskom jeziku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.170.12
Ana Mikić Čolić
Google Scholar Ana Mikić Čolić
Publikacja:

Abstrakt

The polysemy of suffixes -ač and -aš in Croatian

Unlike the study of polysemy on the lexical level, the polysemy of word formation units still remains understudied in Croatian linguistics. The present paper concentrates on the polysemous suffixes -ač and -aš, since it is the derivations by these suffixes that prove most numerous in the corpus of new Croatian words. Apart from listing the most frequent semantic categories that the words derived by the suffixes -ač and -aš belong to, the paper analyzes the bases used to form new words by means of the two suffixes and their structure. Since the semantic fields of words derived by the suffixes -ač and -aš partly overlap e.g. “agent” dodavač and softveraš, the paper will address the share of the two suffixes in the process of forming new words and try to predict the future direction of semantic changes involving the suffixes -ač and -aš.
Polisemia sufiksu -ač i -aš w języku chorwackim

W odróżnieniu od polisemii na poziomie leksykalnym w językoznawstwie chorwackim polisemia jednostek słowotwórczych wciąż pozostaje obszarem niezbadanym.
W niniejszej pracy uwaga została poświęcona polisemicznym sufi ksom -ač i -aš, ponieważ wyrazy pochodne właśnie z tymi przyrostkami są najliczniejsze w korpusie nowych wyrazów chorwackich. Zostały tu wyodrębnione najczęściej występujące grupy znaczeniowe, do których należą wyrazy utworzone za pomocą sufiksów -ač i -aš. Ponadto w pracy poddano analizie podstawy słowotwórcze, od których tworzone są nowe słowa z tymi przyrostkami, a także ich struktura. Z uwagi na to, iż pola semantyczne wyrazów pochodnych z sufiksami -ač i -aš częściowo się pokrywają na przykład ‘wykonawca czynności’: dodavač i softveraš, uwagę poświęcono również zróżnicowaniu tych dwóch sufiksów w procesie powstawania nowych wyrazów, a także podjęto próbę określenia przyszłego kierunku zmian semantycznych dotyczących sufiksów -ač i -aš na podstawie neologizmów tworzonych przy użyciu tych przyrostków.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.