• Белорусская книга и наука о книге: формирование понятий, научных парадигм и автономной научной дисциплины

Белорусская книга и наука о книге: формирование понятий, научных парадигм и автономной научной дисциплины

Larysa Doǔnar
Google Scholar Larysa Doǔnar
Publikacja:

Abstrakt

Początki myśli bibliologicznej na Białorusi w związku z pojawieniem się i rozwojem tamtejszego piśmiennictwa. Kształtowanie się na Białorusi księgoznawstwa jako nauki od przełomu XVIII/XIX wieku. Ścisłe jego związki z bibliografią, historią i filologią oraz działalnością naukową uczonych polskich, rosyjskich i litewskich. Powstanie i rozwój właściwej białoruskiej nauki o książce w związku z kształtowaniem się tożsamości narodowej Białorusinów od 1918/1919 roku. Położenie podwalin pod rozwój podstawowych zasad teoretycznych i metodologicznych w badaniach nad kulturą książki. Powstanie instytucji publicznych zajmujących się problematyka bibliologiczną. Autonomia białoruskiej nauki o książce w stosunku do szkół księgoznawczych rosyjskiej, polskiej i ukraińskiej. Zintegrowany charakter problematyki kultury książki na Białorusi, włączenie problematyki badawczej i metodologii księgoznawstwa do innych dyscyplin naukowych (szczególnie historii i historii literatury). Współczesne czasopisma księgoznawcze i specjalistyczne księgoznawcze serie wydawnicze oraz ich rola w rozwoju białoruskiej nauki o książce. Зарождение книговедческой мысли в Беларуси в связи с появлением и развитием местной литературы. Формирование книговедения в Беларуси как науки на рубеже XVIII–XIX веков. Тесные его связи с библиографией, историей и филологией, а также с научной деятельностью польских, российских, литовских учёных. Возникновение и развитие собственно белорусской науки о книге в связи с формированием национальной идентичности белорусов в 1918–1919 гг. Заложение основ для разработки фундаментальных теоретических и методологических принципов в изучении книжной культуры. Создание государственных учреждений, занимающихся книговедческими вопросами. Автономия белорусской науки о книге по отношению к русской, польской и украинской школам книговедения. Интегрированный характер вопросов книжной культуры в Беларуси, включение проблемы исследования и методологии изучения книг в другие научные дисциплины (в частности в историю и историю литературы). Современные книговедческие журналы и специализированные книговедческие серии и их роль в развитии белорусской науки о книге.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.