Spis wszystkich numerów

Tom 18 (2010): Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza)

Praca poświęcona jest pamięci długoletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego — profesora Tomasza Afeltowicza, który w swojej działalności badawczej i dydaktycznej koncentrował się na analizach funkcjonowania gospodarki w toku przemian systemowych. Autorzy tomu nawiązują do teoretycznych zagadnień istoty systemu gospodarki rynkowej, które są stale aktualne w zmieniających się uwarunkowaniach otoczenia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zasadniczą część zbioru stanowią opracowania podnoszące współczesne problemy funkcjonowania gospodarki polskiej związane z poszukiwaniem metod skutecznego działania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach coraz większych zagrożeń wynikających z kryzysu gospodarki europejskiej.

Tom 17 (2009): Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku

Najnowszy tom serii „Ekonomia” publikowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr pod redakcją prof. L. Olszewskiego składa się z trzech części: Uwarunkowania rozwoju gospodarek krajowych, Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Miscellanea – koncepcje i poglądy. Publikacja zawiera artykuły w języku polskim i angielskim, które stanowią m.in. próbę odpowiedzi na pytania o skutki globalnych regulacji dla krajów transformujących swoją gospodarkę, analizę porównawczą polskiego i amerykańskiego rynku ubezpieczeń, omówienie opcji binarnych na polskim rynku kapitałowym czy też przedstawienie niezwykle intersujących wyników badania metodą GTAPC korzyści dla Polski wynikających z ustanowienia free trade zone między Ukrainą a Unią Europejską.

Tom 16 (2008): Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia)

Na  tle  innych  krajów  zmieniających  radykalnie  swój  system  funkcjonowania gospodarki Polska stosunkowo szybko i w szerokim zakresie dokonała przebudowy instytucjonalnej i wprowadziła mechanizmy rynkowe. Jednakże szybko zmieniające się otoczenie zewnętrzne generuje nowe wyzwania i tendencje, które wymuszają  modyfikację  określonego  już  kierunku działania  podmiotów  gospodarczych.  Ponadto  historyczne  uwarunkowania  stworzyły ograniczenia,  które trudno wyeliminować w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego. Na niektóre zwracają uwagę autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej pracy zbiorowej.

Jej  zasadniczą  część  stanowią  analizy  dotyczące  podstawowych  aspektów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w warunkach coraz bardziej zaostrzającej  się  walki  konkurencyjnej  na rynkach  lokalnym  i  globalnym.  Podkreślone zostały także wybrane elementy roli otoczenia prawnego i społecznego w tworzeniu  warunków  większej  efektywności  całego  systemu gospodarczego.  Do  tomu włączono również artykuły, które wskazują na problemy transformacji systemów gospodarczych występujących w kilku obszarach w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spojrzenie na nie z pewnością wzbogaca naszą wiedzę o złożoności procesów przebudowy systemów gospodarczych we współczesnych warunkach integracji regionalnej i globalizacji.

 

Ze Wstępu

Tom 15 (2007): Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji

Niniejszy  tom  zawiera  opracowania,  w  których  autorzy  przedstawiają  problemy  dostosowań podmiotów  gospodarczych  do  dynamicznie  zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych gospodarek narodowych. Aspekty ekonomiczne, polityczne, prawne procesów globalizacji na różnych poziomach działalności gospodarczej pozwalają na pełniejsze zrozumienie złożoności uwarunkowań, w jakich działają mikro- i makropodmioty ekonomiczne.

Ze Słowa wstępnego