Informacje podstawowe

I. Uwagi ogólne

 1. Teksty i dołączone materiały ilustracyjne należy składać w formie pliku elektronicznego na adres: biblioteczne@uwr.edu.pl.
 2. Redakcja „Roczników Bibliotecznych” przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.
 3. Czasopismo publikuje teksty w języku polskim i angielskim; teksty w innych językach przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją.
 4. Wszystkie teksty przeznaczone do działu „Artykuły i Materiały” są recenzowane przez specjalistów. Zob. Tryb recenzowania.
 5. Tekst przesyłany redakcji w dziale „Artykuły i Materiały” powinien zostać zanonimizowany, tj. nie może on zawierać informacji mogących ujawnić recenzentom tożsamość autora (jak zwłaszcza imiona i nazwiska autorów oraz ich dane kontaktowe). Ewentualne informacje mogące ujawnić tożsamość autora (np. podziękowania, informacje o grancie) powinny zostać dopisane po uzgodnieniu z redakcją po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego.  

 6. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne nie powinny przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami), a recenzje i sprawozdania 0,5 arkusza (20 tys. znaków ze spacjami).
 7. Tekst artykułu powinien mieć jasno skonstruowaną strukturę zgodną z zasadami właściwymi dla publikacji naukowych, z uwzględnieniem informacji wprowadzających w prezentowaną problematykę, celu artykułu i metody badań oraz wniosków końcowych.
 8. Poszczególne części artykułu powinny być wyodrębnione śródtytułami.
 9. Artykuły i materiały należy zaopatrzyć w:
 • spis treści,
 • streszczenie autorskie (o objętości do 300 słów),
 • słowa kluczowe (do 5 słów),
 • bibliografię załącznikową (zawierającą wyłącznie pozycje cytowane w tekście) — szczegółowe wskazówki zob. Sposób cytowania według APA Style.
 1. W streszczeniu należy wyszczególnić przedmiot, cel, zastosowaną metodę badawczą oraz główne wnioski opracowania.
 2. Recenzje powinny (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami) dotyczyć publikacji wydanych nie dawniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat; tytuł recenzji stanowi opis bibliograficzny recenzowanego dzieła, np.:

Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2018, 340 s., il.

 1. Artykuły recenzyjne (o objętości minimum 20 tys. znaków, opatrzone licznymi cytowaniami i rozbudowaną bibliografią) należy zaopatrzyć we własny tytuł, np.:

Kilka uwag o Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z autorem.
 2. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 3. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji, a także określenie wkładu (w odsetkach) poszczególnych osób w powstanie artykułu (zapora ghostwriting oraz guest authorship).
 4. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor. Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Roczniki Biblioteczne” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w internecie.
 5. Redakcja i wydawnictwo nie pobierają żadnych opłat za publikację tekstów.
 6. Redakcja i wydawnictwo nie płacą honorariów autorskich.

 

II. Wymagane informacje i dokumenty

 1. Skierowany do redakcji artykuł musi być uzupełniony o następujące informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, afiliacja, nr ORCID, adres do korespondencji, adres e-mail. Wymagane są również informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej).
 2. Autor jest ponadto zobowiązany do podpisania i odesłania w postaci skanu oświadczenia o autorstwie i oryginalności zgłaszanej do publikacji pracy, a w przypadku tekstu wieloautorskiego — o wkładzie poszczególnych autorów w jego powstanie.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Book History Online