• Przypisy i bibliografia załącznikowa

Przypisy i bibliografia załącznikowa

W „Rocznikach Bibliotecznych” obowiązuje tzw. tradycyjny styl przypisów bibliograficznych oraz bibliografii załącznikowej.

1. Wydawnictwa zwarte

  •  Książki

E. Głowacka, Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych, Toruń 2015, s. 45.

Z. Gaca-Dąbrowska, Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych, wyd. 2, Warszawa 2007, passim.

Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji, red. E.B. Zybert, D. Grabowska, Warszawa 2008, s. 45.

Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 1, Konteksty i uwarunkowania, pod red. Z. Gębołysia, Katowice 2010.

  • Odrębne prace w książkach 

J. Dunin, Okładka i obwoluta jako komunikat. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Sztuka książki. Historia-teoria-praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław 2003, s. 81-90.

U. Eco, Światy science fiction, [w:] idem, Po drugiej stronie lustra i inne eseje, Warszawa 2012, s. 235.

  • Rozdziały w monografiach

Uwaga! Rozdziałów w monografii nie traktujemy jako odrębnych prac i podajemy wyjątkowo, tylko wtedy, kiedy chcemy zwrócić szczególną uwagę czytelnika na określony rozdział.

K. Migoń, Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976, rozdz. 3. Problemy księgoznawstwa historycznego, s. 64-88.

 2. Wydawnictwa ciągłe

Numerację czasopisma podajemy w następującej kolejności: rocznik, rok, nr zeszytu.

  • Artykuły w czasopismach

M. Choptiany, „Orator futurus”. Fabiana Birkowskiego lektura Ciceronianusa Pierre’a de la Ramée, „Roczniki Biblioteczne” 58, 2014, s. 3-26.

B. Sordylowa, Wzajemne relacje pomiędzy dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia, bibliotekoznawstwo, „Przegląd Biblioteczny” 57, 1989, z. 4, s. 309-315.

  • Recenzje z własnym tytułem

A. Dróżdż, Łódzkie gazety w okresie stalinowskim (o monografii Grzegorza Mnicha Łódzka prasa codzienna w latach 1949-1956), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 13, 2015, s. 312-315.

  • Recenzje bez własnego tytułu

M. Jarocki, [rec.:] S. D. Kotuła, Wstęp do Open Source, Warszawa 2014, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 8, 2015, nr 2, s. 208-211.

3. Dokumenty elektroniczne

Dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym należy opatrzyć określeniem typu nośnika podanym w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [dyskietka], itp., umieszczonym po tytule właściwym całości dzieła lub czasopisma. W opisie dokumentów pochodzących z Internetu należy podawać jedynie URL strony oraz datę dostępu (w formacie dd-mm-rrrr), przy czym w przypadku korzystania w Internecie z materiałów pierwotnie opublikowanych w wersji papierowej dane te należy umieszczać tylko w opisie publikacji trudno dostępnych (niskonakładowych, archiwalnych, zabytkowych itp.).

  •  Dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym

Encyklopedia multimedialna PWN [CD-ROM], red. P. Senatorski, edycja 1996, wersja 1.01, Warszawa 1996.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.3, Łódź 1998.

  • Dokumenty z domeny internetowej

Książki

S. Żółkiewska, Appetyt na applikacje. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2016, http://www.biblioteki.org/poradniki/APPetyt_na_APPlikacje_praktyczny_przewodnik_po_aplikacjach_mobilnych.html [dostęp: 5.12.2016].

K. Siewicz, Otwarty dostęp do publikacji naukowych, kwestie prawne, Warszawa 2012, http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4 [dostęp: 5.12.2016].

M. Sołtyk, Encyklopedia wiadomości elementarnych czyli pierwsze rysy i wyobrażenia nauk i kunsztów dla użytku młodzieży, Kraków 1798, s. 12, http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=10287 [dostęp 16.11.2016].

Artykuły w czasopismach

M. Nahotko, Czytanie z perspektywy teorii gatunków tekstu, „Biuletyn EBIB”, 2015 nr 5, s. 10, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/365 [dostęp: 16.11.2016].

J. Lekan-Mrzewka, Pasja czy misja? O wydawniczych przedsięwzięciach Adama Pługa, „Sztuka Edycji” 2012, nr 2, s. 13, http://apcz.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/50 [dostęp: 16.11.2016].

Inne formy dokumentów internetowych (notatka na blogu, recenzja w portalu, baza danych itp.)

Uwaga! Poza elementami wymienionymi powyżej przypis powinien obejmować dodatkowo: nazwę głównego serwisu internetowego wraz z określeniem typu serwisu (fakultatywnie) oraz datę publikacji (obowiązkowo).

E. Kulczycki, Ranking czasopism, redakcje które odegrały kluczową rolę w kategoryzacji jednostek, Warsztat Badacza [blog], 23.02.2015, http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ranking-czasopism-redakcje-ktore-odegraly-kluczowa-role-w-kategoryzacji-jednostek/ [dostęp 16.11.2016].

R. Siemko, [rec.] B. Brożek, Myślenie podręcznik użytkownika, Kraków 2016, Mądre Książki [portal], 12.12.2016, http://madreksiazki.org/kategorie/nauki-spoleczne/myslenie-podrecznik-uzytkownika/ [dostęp: 17.04.2016].

M. Zieliński, Digitalizacja a cyfryzacja, Archiwistyka [serwis branżowy], 29.12.2013, http://www.archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_felietony/528 [dostęp: 17.04.2016].

Katalog zbiorów Biblioteki Polskiej w Brukseli, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=54 [dostęp 16.11.2016].

4. Unikanie powtórzeń w przypisach

W celu uniknięcia powtórzeń w przypisach stosujemy określenia łacińskie: idem, eadem, ibidem, op. cit., passim. W żadnym z tych przypadków nie stosujemy kursywy.

Przykłady

1 K. Maleczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznej, Wrocław 1987, s. 54.

2 Eadem, Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnośląskich okresu Renesansu, Wrocław 1982, passim.

3 Ibidem.

4 E. Słodkowska, Biblioteki w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa 1996, s. 66.

5 K. Maleczyńska, Historia książki..., s. 67.

6 E. Słodkowska, op. cit., s. 68.

7 M. Migoń, Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976, s. 45; idem,

Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979, passim.