Tom 20 (2016)

Opublikowane: 20-09-2017

Artykuły zawarte w 20. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” poruszają przede wszystkim aktualne problemy administracyjnoprawne. Młodzi naukowcy odnieśli się między innymi do zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego czy ewolucji administracji farmaceutycznej w Polsce, jak też ewolucji celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności. Niniejszy tom niesie również próbę uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus. Autorzy omawiają nie tylko zagadnienia obejmujące problemy krajowe, lecz także przedstawiają problemy o charakterze międzynarodowym. Należy tu wskazać na wyjątkowo ciekawą analizę stosowania metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach oraz recenzję książki Tomasza Kruszewskiego Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik 1944 – 8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu, autorstwa prof. Macieja Marszała.

Artykuły