Artykuły

Tom 172 (2020)

Творчество Евгения Харитонова как часть русской культурной памяти

Strony: 123-130

PDF

Abstrakt

W artykule została podjęta próba usytuowania twórczości Jewgienija Charitonowa w prze-strzeni rosyjskiej pamięci kulturowej. Wymieniono również czynniki, które sprawiły, że pozo-staje on pisarzem zapomnianym. Punktem wyjścia zaprezentowanych rozważań były ustalenia Jurija Łotmana dotyczące pamięci kulturowej. Podsumowując, można stwierdzić, iż twórczość Jewgienija Charitonowa pozostaje w fazie tymczasowego zapomnienia, uwarunkowanego zmia-nami dokonującymi się w obszarze rosyjskiej pamięci kulturowej, a także procesami zachodzący-mi w społeczeństwie oraz współczesnej kulturze rosyjskiej.

Zasady cytowania

Świetlik, A. . (2020). Творчество Евгения Харитонова как часть русской культурной памяти. Slavica Wratislaviensia, 172, 123–130. https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.11