• Типологія формальних, семантичних і функційно-комунікативних виявів вокатива

Типологія формальних, семантичних і функційно-комунікативних виявів вокатива

Anatoliy Zahnitko
Google Scholar Anatoliy Zahnitko
Publikacja:

Abstrakt

W artykule omówiono formalno-gramatyczne, semantyczne i funkcjonalno-komunikatyw-ne cechy wołacza wraz z określeniem kierunków oraz tendencji siły i ograniczeń wolicjonalnych zawołań formalno-gramatycznych, ustaleniem stosunku naukowej i systemowej realizacji woła-cza, statusu wewnętrznej opozycji wołacza względem innych form przypadków. Charakterystyka pierwotnej funkcji semantyczno-syntaktycznej adresata, to jest potencjalnego adresata działania wołacza względem wtórnego — zneutralizowanego odbiorcy i identyfikatora, potwierdza jego przynależność do rdzenia apelatywnego i wolicjonalnego pola funkcjonalno-komunikatywnego. Zwężenie i/lub ekspansja poszczególnych form fleksyjnych wołacza odzwierciedla główne ten-dencje ewolucji systemu gramatycznego języka ukraińskiego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.