• Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентиментализма А.Н. Радищев — Н.М. Карамзин

Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентиментализма А.Н. Радищев — Н.М. Карамзин

Tatiana Ałpatowa
Google Scholar Tatiana Ałpatowa
Publikacja:

Abstrakt

Vision as a literary and cultural codein the travelogues of russian sentimentalityA.N. Radishchev — N.M. Karamazin

The article is devoted to the examination of the motif of vision in Journey from Petersburg to Moscow by A.N. Radishchev and Letters of a Russian Traveler by N.M. Karamzin. On the basis of visual images’ examination in the texts the following conclusions about the evolution of vision representation method as a leading sensual code in the Russian literature of the 18th–early 19th centuries are drawn. The development of the motif came from the allegoric reading of the vision as the truth opening Radishchev to the multifaceted philosophic understanding of vision as a sense, serving as a ground for an emotional bond between people and the ability to sympathise with all the events of the world Karamzin and his successors.Obraz jako kod literacko-kulturowy w literaturze podróżniczej sentymentalizmu rosyjskiego A.N. Radiszczew — N.M. Karamzin


Artykuł jest poświęcony motywowi doznań wzrokowych w Podróży z Petersburga do Moskwy A.N. Radiszczewa i w Listach podróżnika rosyjskiego N.M. Karamzina. Na podstawie opisów obrazów w obu utworach można prześledzić ewolucję sposobu prezentacji wzroku jako głównego kodu zmysłowego literatury rosyjskiej od XVIII do początku XIX wieku. Motyw ten bierze swój początek w alegorycznym odczytaniu obrazu, przechodzi w bezpośredni naoczny opis Radiszczew i prowadzi do rozumienia zmysłu wzroku jako sposobu filozoficznego postrzegania świata. Właśnie obraz odbierany wzrokowo pozwala ukazać emocjonalne więzi między ludźmi i wyzwolić zdolność do współczucia Karamzin i jego następcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.