• Смыслообразующая роль звуковых образов в романе Ольги Грушиной The Dream Life of Sukhanov Жизнь Суханова в сновидениях

Смыслообразующая роль звуковых образов в романе Ольги Грушиной The Dream Life of Sukhanov Жизнь Суханова в сновидениях

Galina Nefagina
Google Scholar Galina Nefagina
Publikacja:

Abstrakt

Meaningful role of sound images in Olga Grushin’s novel The Dream Life of Sukhanov

The article deals with sound images in the poetics of Olga Grushin’s novel The Dream Life of Sukhanov. The author analyses the role of sound in creating time and space images, types and functions of sound, as well as studies the phenomenon of silence as a universal. Sounds act as mediators between the hero’s past and present, as markers of time and space shifts, and key events of the plot. All these sound functions are connected with the main aim of the writer — to form and shape the spiritual biography of a creative person whose life covers the 1930–1980s.


Сэнсаўтваральная роля гукавых вобразаў у рамане Вольгі Грушынай Жыццё Суханава ў снах

У артыкуле разглядаюцца гукавыя вобразы ў паэтыцы рамана Вольгі Грушынай Жыццё Суханава ў снах. Аналізуецца роля гука ў стварэнні вобразаў часу і прасторы, тыпы і функцыі гука, разглядаецца феномен цішыні як універсаліі. Гукі выступаюць як медыятары паміж прошлым і сучасным героя, як маркеры прасторавых і часавых пераломаў іключавых момантаў сюжэта. Гукавыя вобразы служаць асноўнай мэце — стварэнню духоўнай біяграфіі чалавека, чые жыццё ахоплівае прамежак 1930–1980-х гадоў.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.