Artykuły

Tom 165 (2017)

Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности

Nikolay Alefirenko

Strony: 9 - 25

PDF

Abstrakt

The word and the sentence in terms of the theory of linguistic and cognitive activities

The word and the sentence are the basic units of the language system and they are considered from the point of view of their linguocognitive activities, which essence is revealed in a humanistic triad of “objective reality — the interpreter — the language.” Linguocognitive human activity originates from the integral of the discursive structure of the speech act. According to N.M. Bakhtin, the process of speech act is not stringing words together but filling the positions of generalized patterns of judgments. In this regard, the primary unit of speech act is not the word one nomination and the sentence unit of communication, since there is a need in the nominative-significant act only in communication. The primariness of the sentence is determined by the fact that it detects the reflected entity an event, “drama in miniature” in discursive consciousness of the communicant. The word is the expression of concepts elements of discourse — semantic embryos generated in the process of discursive interpretation of the events.

Слово і речення у світлі теорії лінгвокогнітивної діяльності

Слово і речення як головні одиниці мовної системи розглядаються з погляду їх стату­су в лінгвокогнітивній діяльності, суть якої розкриває антропоцентрична тріада «обʼєктивна дійсність — інтерпретатор — мова». Лінгвокогнітивна діяльність людини виходить з цілісної дискурсивної структури породжуваного висловлювання. Це означає, як і передбачав свого часу М.М. Бахтін, що процес породження висловлювань – не нанизування слів, а заповнення позицій загальної схеми судження. Згідно з цим первинною одиницею мовленнєвої діяльно­сті виступає не слово одиниця номінації, а речення одиниця спілкування, оскільки лише в комунікації виникає необхідність в номінативно-сигніфікативному акті. Первинність речен­ня зумовлюється тим, що воно фіксує відображений в дискурсивній свідомості комуніканта цілісний об’єкт подію, «драму в мініатюрі». Слово ж служить засобом вираження концептів елементів дискурсу — смислових ембріонів, сформованих у процесі інтерпретації дискур­сивної події.

Zasady cytowania

Alefirenko , N. . (2018). Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности. Slavica Wratislaviensia, 165, 9–25. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.1