• Tom 165 (2017): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład

Tom 165 (2017): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład

Artykuły

Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 9 - 25
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w języku polskim i rosyjskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 27 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 35 - 48
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 49 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Что само в очесях являлося, то и писалося…” Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его „Путешествии в Святую Землю”
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 57 - 67
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 69 - 78
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 79 - 89
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 91 - 99
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Macedończyk–Macedończycy w dokumentach dyplomatycznych Królestwa Serbii 1903–1914
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 101 - 111
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 113 - 124
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 125 - 135
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 137 - 146
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Проблемы сопоставительного синтаксиса славянских языков
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 147 - 156
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 157 - 168
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 169 - 178
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 179 - 191
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
О транслитерации и транскрипции белорусских слов
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 193 - 207
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 209 - 216
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно‑наукового заходу)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 217 - 227
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 229 - 241
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 243 - 253
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 255 - 265
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 267 - 276
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Перцептивное обозначение в  русской народной сказке
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 277 - 285
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Нашли оне звери дивныя и страшныя… Мир причудливых животных в русском переводе „Хроники всего света” Мартина Бельского
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 287 - 296
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време (со фокус на ТРЕБА) (македонски~полски)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 297 - 303
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 305 - 314
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 315 - 327
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 329 - 338
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 339 - 347
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 349 - 356
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 357 - 368
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 369 - 380
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Система членов предложения и принципы ее описания
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 381 - 387
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и польского речевого узуса
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 389 - 399
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dlaczego literatura macedońska nie chce być literaturą mniejszą?
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 401 - 411
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 413 - 418
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Общеславянский лингвистический атлас и  сравнительная грамматика славянских языков
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 419 - 428
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 429 - 440
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 441 - 449
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурсивна практика
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 451 - 459
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 461 - 469
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF